Fredrik Lundberg vill ej samordna Ivärden-Lundbergs

Investmentbolaget Lundbergs vd och största ägare Fredrik Lundberg är nöjd med att man nu kommit till rätta med de ”personunioner” kring Industrivärden som varit en ”avart” av dess korsägandestruktur. Fortsatt korsägande är nu en fråga för respektive bolags styrelse. Lundberg är samtidigt tydlig med att det nu inte kommer att följa en ”samordning” mellan Industrivärden och Lundbergs, utan respektive investmentbolags skilda strategier står fast, tills vidare.

Det framgår under SIX News senaste intervju med Fredrik Lundberg.

Gällande kapitalmarknaderna ser Lundberg slutet för obligationsrallyt, med huvudantagandet att vi någon gång i framtiden bör förvänta oss en återgång till en mer ”normal” realräntenivå om 3-5 procent. För breda aktieportföljer är det även framåt rimligt att anta avkastningskrav på 6-7 procent realt, på väldigt lång sikt.

Därtill diskuteras Lundbergs helägda fastighetsrörelse och en större branschkollegas offensiv på de östgötska hemmaorterna Norrköping och Linköping.

Lundberg

Lundbergs totalavkastning de senaste 20 åren, i grönt, har motsvarat cirka +15,5 procent per år. Det är ungefär 3 procentenheter mer per år än motsvarande totalavkastning om +12,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i rött, och nära 9 procentenheter bättre än den årliga avkastning på +6,7 procent man kunnat få från statsobligationer, i form av OMRXTBOND i blått. Källa: SIX Edge

Lundbergs huvudtips på väldigt lång sikt: anta 3-5 % i realränta och 6- 7 % i real aktieavkastning

När SIX talade med Fredrik Lundberg i höstas var hans bild från portföljinnehaven att Europa, trots de stora penningpolitiska stimulanserna, satt lite fast när det gäller tillväxten.

Står den Europa-bilden fast?

”På sina håll ser det lite ljusare ut. Men det är i grunden fortfarande en svag situation, där det finns vissa ljusglimtar”, svarar Fredrik Lundberg.

Och vad tror du om eurosamarbetets framtid, i ljuset av förhandlingsrundorna fram och tillbaka kring Grekland?

”Euron har en svår konstruktion, där det uppstår många problem tack vare det system man har. Hur man kommer att lösa det här vet inte jag – man kan bara konstatera att det här intet på något sätt är ett problem som är löst.”

Över till finansmarknaderna har långräntorna långräntornas fallande trend avtagit i vår. Tror du att det väldigt långvariga obligationsrally som varit, egentligen sedan 1980-talet, börjar gå mot sitt slut?

”Ja, jag tror det är slut på det här obligationsrallyt för det är svårt att tro att räntorna ska kunna falla ännu mer. Vi är nog nere på en bottennivå om jag skulle behöva tippa”, svarar Lundberg.

Och vad får det i så fall för konsekvenser för kapitalförvaltningsverksamhet?

”Jag tror att det blir en ganska lång resa härifrån. Det behöver inte bli några större förändringar från de (ränte-)nivåer vi har nu, utan det kan nog ligga på de här nivåerna en tid. Så på kort sikt ser jag inte några stora konsekvenser. Men någon gång i framtiden så bör vi hamna i en mer normal räntesituation.”

Vad kan tänkas vara en normal räntesituation?

”Mer i nivå med hur det har varit historiskt, i form av räntenivåer i relation till inflation. Vi har ändå haft positiva realräntor tidigare, på 2, 3, 4 procent, och vi lär hamna där någon gång i framtiden. Jag tror inte att räntorna fastnar på den här nivån för evigt – vi skulle då gå en väldigt tråkig framtid till mötes. Men när det gäller tidsperspektivet är det väldigt svårt att ha en uppfattning”, resonerar Fredrik Lundberg.

På väldigt lång sikt, vad skulle du säga är rimliga avkastningsförväntningar för någon som investerar i en bred börsportfölj?

”Tittar på du väldigt lång sikt har börsen historiskt kunnat ge någonstans runt 6-7 procent avkastning, realt. Det är nog rimligt att ha kvar det kravet även framöver, sett över en lång period.”

Står obligationer med råge, jämna steg med börsen senaste 10 åren – SIX

I linje med dess målsättning att ”över tid” skapa en avkastning som med ”god marginal” överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar, och till låg risk, så presenterar inte Lundbergs själva några veckovisa, månadsvisa eller kvartalsvisa jämförelser av sin avkastning mot börsindex.

Utgår man från de uppgifter som lämnades i torsdagens delår framgår det dock att substansvärdet under det första kvartalet 2015 såg en tillväxt om cirka +13 procent, från årsskiftets 398 kronor per aktie till 451 kronor per aktie den 31 mars. Lundbergs-aktiens totalavkastning under perioden var +16,6 procent medan SIXRX, ett brett totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen, avkastade +15,8 procent.

Lyfter man blicken har Lundbergs med råge klarat av avkastningsdelen av sitt eget absolutavkastningsfokuserade mål.

Lundbergs har de senaste 20 respektive 10 åren totalavkastat motsvarande +15,5 respektive +11,8 procent per år. Det är +8,8 respektive +7,3 procentenheter högre årlig avkastning än för statsobligationsindexet OMRXTBOND under de senaste 20 respektive 10 åren.

De senaste 20 åren slår Lundbergs +15,5 procent årligen dessutom med marginal totalavkastningen för Stockholmsbörsen, i form av SIXRX på +12,6 procent årligen. De senaste 10 åren ligger Lundbergs +11,8 procent årligen hack i häl med SIXRX +12,4 procent årligen.

Värt att betona är dock att ingenting sagts om risknivån i Lundbergs strategi, varken i sig självt eller relativt övriga börsen.

Givet att Lundbergs substansvärde per den 26 maj angavs till 442 kronor per aktie (efter dragen utdelning om 5 kronor per aktie i april) innebar torsdagens stängningsnotering för aktien på 392,50 kronor att Lundbergs nu handlas till en substansrabatt på omkring 11 procent över börsen.

Senaste substansvärdes- och aktieportföljsfördelning

Tabellen nedan visar fördelningen av Lundbergs substansvärde per senaste rapportperiodens utgång, den 31 mars 2015:

Tabell 1: Lundbergs substansvärdesfördelning per 2015-03-31

Innehav   Mkr % kapital-/röstandel, %
Aktieportfölj 46.320 82 %
Hufvudstaden 11.143 20 % 45,3 % / 88,1 %
Industrivärden 9.016 16 % 12,3 % / 17,7 %
Holmen 7.962 14 % 32,9 % / 61,6 %
Handelsbanken 4.866 9 % 2,0 % /    2,0 %
Indutrade 4.046 7 % 25,6 % /  25,6 %
Skanska 3.323 6 % 4,0 % /  12,0 %
Sandvik 2.894 5 % 2,4 % /     2,4 %
Husqvarna 2.711 5 % 7,6 % /   24,3 %
Övriga värdepapper 359 1 %
Fastighets AB L E Lundberg 9.886 18 %  
Fastighetsvärde 15.463 28 %
Räntebärande nettoskuld* -4.613 -8 %
Övrigt netto** -964 -2 %
Summa innehav 56.206 100 %  
Övrigt netto** -222
Substansvärde 55.984    
Substans/aktie, kr 451  

Källa: Lundbergs
Sammanställning: SIX News

* Moderbolagets och de helägda dotterbolagens räntebärande nettoskuld har i sin helhet hänförts till Fastighets AB L E Lundberg. Fastighetsbolagets skuldsättning blir därmed 30 procent av fastigheternas marknadsvärde.

** Övriga tillgångar, avsättningar och skulder upptagna till bokförda värden. Uppskjuten skatt på skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och skattemässigt värde på fastigheterna har schablonmässigt bedömts till 5 procent. Uppskjuten skatt om 22 procent har beräknats på avsättning till periodiseringsfond samt på övriga skillnader mellan marknadsvärden och skattemässiga värden.

Som kan ses ovan utgörs portföljinnehaven värdemässigt till fyra femtedelar av noterade aktier och resterande femtedel av Lundbergs helägda fastighetsrörelse.

Det förutsätter dock att man, likt Lundberg, räknar av hela koncernens nettoskuldsättning från fastighetsrörelsen. Därtill bör beaktas att noterade dotterbolaget Hufvudstaden är ett fastighetsbolag så fastighetsexponeringen är snarare minst två femtedelar än en femtedel, vilket kan verka vara fallet vid en snabb första anblick.

När det gäller aktieportföljens värden ger Lundbergs även en mer uppdaterad bild per den 26 maj:

Tabell 2: Lundbergs aktieportfölj per 2015-05-26

Innehav   Mkr % kapital-/röstandel, %
 
Aktieportfölj 44.763 100 %
Hufvudstaden 10.277 23 % 45,3 % / 88,1 %
Industrivärden 9.209 21 % 12,3 % / 17,7 %
Holmen 7.083 16 % 32,9 % / 61,6 %
Handelsbanken 4.770 11 % 2,0 % /    2,0 %
Indutrade 4.176 9 % 25,6 % /  25,6 %
Sandvik 3.075 7 % 2,4 % /     2,4 %
Skanska 3.040 7 % 4,0 % /  12,0 %
Husqvarna 2.819 6 % 7,6 % /   24,3 %
Övriga aktier 315 1 %

Källa: Lundbergs
Sammanställning: SIX News

Här kan noteras att aktieportföljen minskat något i värde sedan kvartalets utgång. Det är dock inte enbart negativa kursförändringar på börsen som förklarar värdeminskningen utan framförallt är det att årets utdelningar dragits. Därtill nettosålde Lundbergs aktier för 176 miljoner kronor i kvartalet.

En intressant detalj att notera är att Sandvik under perioden efter första kvartalet övertog Skanska som Lundbergs värdemässigt sjätte största noterade innehav.

Blir ej en ”samordning” av  Industrivärden/Lundbergs

Lundbergs ägde per den 26 maj 12,3 procent av kapitalet och 17,7 procent av rösterna i Industrivärden. Därtill valdes Fredrik Lundberg just till ny styrelseordförande för den inflytelserika investmentbolagskollegan, vars innehavssfär kontrollerar flera av Stockholmsbörsens absolut största företag.

Fredrik Lundbergs tillträde som Industrivärden-ordförande följde efter att förhandstippade förre Industrivärden-vd:n Anders Nyrén petats, bland annat efter skandalavslöjanden kring affärsflyg och jaktaktiviteter inom hygienprodukt- och pappersbolaget SCA. Dessförinnan petades mångårige föregångaren på ordförandeposten, Sverker Martin-Löf.

Industrivärden har nu en tillförordnad vd i form av Bengt Kjell och en permanent vd-lösning väntas meddelas till tredje kvartalet i år.

Kommer Lundbergs och Industrivärden framöver att börja samarbeta mer på något plan?

”Det kan jag inte yttra mig om nu annat än att det rör sig om två helt separata bolag, som vart och ett ska skötas på bästa sätt”, svarar Lundberg SIX och betonar sedan:

”Det kommer inte att ske någon samordning, på något sätt.”

Vad som däremot kan uppstå är ”enskilda situationer” där de båda investmentbolagen kan ”samverka” som två storägare, säger Lundberg och exemplifierar med att så redan i dag sker i exempelvis Sandvik och Handelsbanken.

Så det blir endast fråga om samverkan när era respektive strategier pekar åt samma håll?

”Ja, varje bolag ska absolut skötas för sig självt. Bolagen har också lite olika profiler, med en tung fastighetssida i Lundbergs, ställt mot ingen alls i Industrivärden. Och medan Industrivärden har hela sitt engagemang i de riktigt stora företagen har Lundbergs även engagemang i medelstora företag så som Holmen, Indutrade och Hufvudstaden.”

Har du i dag några synpunkter på något som bör ändras i Industrivärdens kommunicerade investeringsstrategi, eller står den fast tills vidare?

”Ja, tills vidare står den fast. I den nya och precis tillträdda styrelsen får vi anledning att diskutera det här naturligtvis”, är beskedet från Lundberg.

Lundberg har via sitt Industrivärden-innehav indirekt exponering mot betydande ytterligare kapital- och, framförallt, röstandelar i Lundbergs-innehaven Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Därtill har Industrivärden bland annat starka positioner i SCA, SSAB och Volvo, betydande röstinflytande i Ericsson och en storägarpost i ICA Gruppen.

Vad som dock gör Lundbergs Industrivärden-ägande extra intressant är att Industrivärden i sin tur har ett utvecklat korsägande mellan sig självt och flera av sina innehav. Bland annat är Handelsbanken med stiftelser storägare i Industrivärden, SCA samt Volvo, och SCA är också en storägare i Industrivärden.

Hur ser du, som varit med länge i Industrivärden, i dag på det korsägande som etablerats historiskt mellan Industrivärden och vissa av dess bolagsinnehav?

”Det som inte var bra var ‘personunionerna’ som fanns. De kan man säga var avarten av korsägandet. Nu är det inslaget borta och det problemet finns inte längre. Sedan måste varje enskilt företags styrelse diskutera hur man vill göra med sitt aktieägande i olika företag, och det vill jag inte lägga mig i”, resonerar Lundberg.

Men du är nöjd med att ni kommit tillrätta med de här personunionerna?

”Ja, jag tyckte att det var viktigt och nu är det gjort”, fastslår Fredrik Lundberg.

Ser goda långsiktiga utsikter för Linköping och Norrköping på fastighetssidan

När det gäller Lundbergs helägda fastighetsrörelse ger Fredrik Lundberg följande lägesbild av hyresmarknaden:

”Det är ganska positiva signaler med en rörelse uppåt på många håll. Det ser ganska bra ut inom kommersiella lokaler och efterfrågan är god, särskilt inom kontor. För butiker är det något mer varierande och beroende på var de ligger någonstans. Och på bostadssidan är det väldigt starkt, men där har vi en väldigt speciell hyresmekanism med förhandlingar och så vidare”, berättar Lundberg.

Totalt var det totala fastighetsvärdet inom Lundbergs helägda fastighetsrörelse uppe i 15,1 miljarder kronor per den 31 mars i år, mot 14,9 miljarder vid årsskiftet.

Enligt uppgift från årsskiftet var då 46 procent av det bokförda fastighetsvärdet beläget i vad Lundbergs definierat som region Öst: Norrköping, Linköping, Katrineholm och Jönköping.

Det följdes av 34 procent av fastighetsvärdet i region Stockholm: Stockholm, Södertälje, Uppsala och Eskilstuna.

Resterande 20 procent av fastighetsvärdet var i region Väst: Göteborg, Karlstad och Arvika.

På era orter Norrköping och Linköping får ni nu lite mer sällskap av branschkollegan Castellum, i och med deras stora förvärv i våras där. För er, som själva länge haft en stark eller till och med dominerande position i de här städerna, vad skulle du säga är Norrköpings och Linköpings största långsiktiga styrkor ur ett fastighetsperspektiv?

”Linköping präglas mycket av universitetet och regionsjukhuset, men där finns också ett väl diversifierat näringsliv med väldigt många industrier och tjänsteproducerande företag. Linköping växer starkt och har en väldigt positiv utveckling som jag tror kommer att fortsätta”, svarar Lundberg först och går över till Norrköping:

”Norrköping kommer från ett annat läge, med sin prägel som en industristad med stora tunga arbetsgivare. Men de sista 20 åren har det hänt väldigt mycket med staden och faktum är att Norrköping inte längre är särskilt beroende av något enskilt företag, så som det varit tidigare. Nu är här också mycket mer diversifierat och jag tycker att det ser positivt ut för Norrköping med, även om Linköpings tillväxt blir högre tack vare de institutioner jag nämnde.”

Fredrik Lundberg ser mycket positivt på att det kommer in andra stora fastighetsaktörer som likt Castellum vill vara och utveckla de båda östgötska städernas framtida fastighetsmarknader.

Castellum meddelade i april en affär där man från preferensaktienoteringsaktuella Heimstaden köpte halva fastighetsbolaget Henry Ståhl Fastigheter (HSAB) samt fick en köpoption på att i framtiden få förvärva andra halvan av HSAB. Totalt fastighetsvärde för HSAB sattes till 1,9 miljarder kronor i den affären.

Det meddelades även att efter omstrukturering kommer HSAB att äga 13 kommersiella fastigheter i Norrköping och 9 kommersiella fastigheter i Linköping, orter som alltså Lundbergs redan har etablerade positioner på.

Castellum-vd:n Henrik Saxborn gav då SIX bland annat följande kommentar:

”Det som blir skillnad för oss är att vi nu definitivt flyttar in i centrum i Linköping och att vi tar ett steg in i Norrköping. Och Norrköping tycker jag ser jätteintressant ut framåt, staden utvecklas positivt och kommer naturligtvis att dra nytta av den nya tågförbindelse som kommer dit. Vi vill vara med i så väl Linköping som Norrköping framåt, helt enkelt.”

Efter affären bedömer Castellum att man är tvåa inom kommersiella fastigheter i centrala Norrköping, bakom Lundbergs, och att man också är tvåa i centrala Linköping, där bakom Klövern.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s