Industrihiss-ledaren Alimaks VD om noteringen

Hissbolaget Alimaks bekräftade börsnotering var ett av flera exit-val för huvudägaren Triton, vars private equity-fonder behöver sälja för att distribuera medel till sina andelsägare. Med en redan dominerande global marknadsposition inom industrihissar var Alimak lite stora för att bli uppköpta av en strategisk spelare och kommersiella hisstillverkare, så som Helsingforsnoterade Kone, har ännu inte valt att gå in i segmentet.

Det uppger Alimaks vd Tormod Gunleiksrud till SIX News en knapp timme efter att bolagets noteringsprospekt offentliggjorts.

SIX snabbgenomgång visar samtidigt att Alimaks EV/ebit-multipel vid noteringen blir cirka 14-15 gånger dess rullande 12-månadersresultat.

Fyra Alimak-hissar som ger åtkomlighet till olika delar av Stora Ensos svenska pappersbruk Skoghall. Bild: Alimak

Alimak-hissar ger åtkomlighet till olika delar av Stora Ensos svenska pappersbruk Skoghall. Bild: Alimak

HAR I DAG CA 55 PROCENTS GLOBAL MARKNADSANDEL INOM INDUSTRIHISSAR

Norske vd:n Tormod Gunleiksrud beskriver Alimak som ett ”traditionellt svenskt industribolag” som genom åren upparbetat en väldigt stark global försäljningsnärvaro och därigenom blivit ”världens största spelare inom industriella vertikala hisslösningar”. I Sverige är största verksamhetsorten Skellefteå, där Alimak funnits sedan det grundades av Alvar Lindmark år 1948.

”Produkterna kan du se av runtomkring i bland annat Sverige. I Stockholm är relativt många av de bygghissar du ser hänga på utsidan av ny- och ombyggnationer våra. Därtill har vi ett stort utbud av industrihissar, där vi är väldigt stora inom bland annat olja/gas, raffinaderi och på kraftsidan. Vi omfattar egentligen hisslösningar för alla former av vertikal logistik, både när det gäller människor och gods”, berättar Gunleiksrud.

I dag är organisationen på omkring 1.100 anställda utplacerad runtomkring i världen, med de största anläggningarna i Skellefteå och i Kina samt huvudkontor i Stockholm.

Alimak-vd:n beskriver även hur hissbolaget genomgått stora förändringar sedan man år 2006 köptes upp av det Sverigeanknutna private equity-bolaget Triton. Själv har Gunleiksrud varit vd för Alimak i två och ett halvt år, sedan år 2012, och han upplever att hans ledning så här långt haft en god uppbackning från Triton för att kunna genomföra fastställda strategier.

Värt att notera är att säljarna till Triton år 2006 var Stockholmsnoterade private equtiy-kollegan Ratos samt Londonbaserade private equity-bolaget 3I.

Är de nischade hissmarknader ni verkar inom fragmenterade?

”Inom exempelvis bygghissar är det en fragmenterad marknad – med ett stort antal tillverkare i Asien, och något färre spelare utanför Asien”, säger Alimak-vd:n och fortsätter:

”På industrisidan är det inte så många som är aktiva. Här har vi själva sett till att genom åren bygga upp en solid ledarposition.”

Vad är då era marknadsandelar?

”På industrisidan uppskattar vi vår marknadsandel till cirka 55 procent globalt. När det gäller byggsidan är det lite mer spritt då där är väldiga regionala skillnader, så där är vi mer försiktiga kring att gå ut med marknadsandelar.”

Alimaks successivt uppbyggda ledarställning inom industrihissar menar Gunleiksrud möjliggjorts av dess produkt- och projektorganisation i kombination med ett omfattande serviceutbud.

TRITON SÄLJER AKTIER OCH KONVERTERAR ÄGARLÅN, BLIR INGEN NOTERINGSEMISSION

Noteringen sker till en kurs i prisintervallet 80-95 kronor per aktie, motsvarande ett värde på samtliga Alimak-aktier om cirka 3,6-4,1 miljarder kronor. Slutgiltig noteringskurs meddelas på noteringsdagen den 17 juni, det vill säga nästnästa onsdag.

Varför väljer era ägare att ta er till Stockholmsbörsen?

”Vi får många frågor kring varför Triton vill sälja och den mest riktiga utgångspunkten här skulle vara att Triton själva får möjlighet att svara på dessa frågor. Med det sagt så vet jag ju själv att Triton som private equity-bolag måste leva på fondernas placeringar. De (Triton-)fonder som äger i Alimak ska inom en ganska så snar framtid utskifta medel till andelsägarna. Så det är den främsta orsaken till Tritons beslut timingmässigt”, berättar Alimak-vd:n först och fortsätter:

”När det sedan gäller valet av att gå till just börsen så var det ett av flera val som Triton övervägt. När vi är största spelare inom industrihissegmentet så finns där kanske så många strategiska köpare som skulle kunnat köpa ett så pass stort bolag. Och att hisstillverkare inriktade mot mer kommersiellt bruk, så som Kone och Schindler, skulle kunna vilja försöka slå sig in på en industrisatsning är ingenting man kunnat känna av. Därför valdes börsspåret.”

Inga aktier nyemitteras i noteringen utan det är bolagets huvudägare Triton samt vissa anställda i Alimak som säljer av motsvarande 45,0 procent av det totala antalet utestående Alimak-aktier (vid antagande om att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet). Då säljs aktier för totalt cirka 1,6-1,9 miljarder kronor.

Huvudägarna har dock även rätt att utöka erbjudandet och har därtill ställt ut en övertilldelningsoption till de emissionsansvariga institutionerna. Utnyttjas dessa möjligheter till fullo kommer noteringserbjudandet maximalt att omfatta 62,1 procent aktierna i Alimak (återigen vid antagande om att erbjudandepris i mittpunkten av prisintervallet). I det läget kommer aktier för cirka 2,2-2,6 miljarder kronor att säljas i noteringen.

Förutom att allmänhet och institutioner inbjuds att inkomma med teckningsanmälan har Alimak, likt flera av den senaste tidens noteringar, redan teckningsåtaganden från en grupp så kallade ankarinvesterare.

I Alimak-noteringen är ankarinvesterarna Lannebo Fonder, som tecknar 7 procent av antalet aktier i bolaget, Swedbank Robur Fonder, på 5 procent, och Tritons grundare Peder Pråhl, som tecknar 3,6 procent.

NUVARANDE MÅL: 17-PROCENTIG EBIT-MARGINAL OCH 10 PROCENTS TILLVÄXT/ÅR

När det gäller börsnoteringens finansiella detaljer hänvisar Gunleiksrud till det 224 sidor långa prospekt som publicerades i morse.

På rullande 12-månadersbasis är senast kända siffror till och med första kvartalet 2015. Alimak omsatte då 1.862 miljoner kronor i årstakt med en rörelsemarginal (ebit) på 16,6 procent. Orderingången på rullande 12-månader var 1.890 miljoner. Kassagenereringen, i form av operativt kassaflöde genom ebitda, var cirka 40 procent (uträknat utifrån avrundade periodbelopp).

När det gäller kassagenereringen kan det dock, som bolaget påpekar i första kvartalets delår, vara värt att notera att kassaflödet under första kvartalet 2015 varit lägre än under 2014 bland annat till följd av en lageruppbyggnad driven av ökad leveransaktivitet kring ordrar som togs under 2014. Under de båda helåren 2014 och 2013 var kassagenereringen 66 procent avrundat.

I första kvartalet isolerat var ökade orderingången med 22,9 procent medan intäkterna steg 34,7 procent. Rörelsemarginalen (ebit) förbättrades till 15,6 procent, från 14,8 procent i 1 kv 2014.

Ställer man utfallen mot Alimaks gällande finansiella mål på ”medellång” sikt ska den ”återkommande” ebit-marginalen vara 17 procent samtidigt som den årliga intäktstillväxten ska vara 10 procent.

Inom balansräkningen var nettoskuldsättningen 1.518 miljoner kronor per den 31 mars 2015 men i samband med noteringen sker kvittningsemissioner av stora aktieägarlån samt andra justeringar som gör att den justerade nettoskulden inför noteringen kommer att vara 591* miljoner kronor utifrån prospektets siffror per den 31 mars.

(* I delårsrapporten för första kvartalet uppges nettoskuldsättningen per den 31 mars ha varit 577 miljoner kronor).

Här har nettoskuldsättningsmålet satts till att ”upprätthålla” en nettoskuld om 2 gånger det ”återkommande” ebitda-resultatet. Ställt mot rullande 12-månadersutfall och den justerade nettoskulden ligger man här nu på cirka 1,6 gånger.

NOTERINGSVÄRDERING MOTSVARAR IMPLICIT EV/EBIT CA 14-15, EV/SALES CA 2,3-2,5 – SIX

Utifrån ovanstående information kan man även räkna fram vilka implicita aktie- och företagsvärdesmultiplar som finanshusen Citi och SEB (båda joint global coordindators och joint bookrunners) samt Carnegie (joint bookrunner) vill se Alimak-aktierna säljas för i noteringen.

Börsvärdesintervallet om cirka 3,6-4,1 miljarder kronor tillsammans med den justerade nettoskulden om 591 miljoner motsvarar ett nettoskuldjusterat företagsvärde om cirka 4,2-4,7 miljarder. EV/ebitda-multipeln på rullande 12-månadersbasis blir då cirka 12-13, EV/ebit cirka 14-15 och EV/sales cirka 2,3-2,5, grovt avrundat.

Att försöka räkna fram en p/e-talsvärdering på aktien skulle resultera i p/e-tal mellan dryga 80 och en bit under 100, men tittar man på historiska resultat- och balansräkningar förstår man snabbt att private equity-ägarnas tidigare aktieägarlåntunga kapitalstruktur minimerat koncernens beskattningsbara resultat genom stora ränteutgifter inom finansnettot.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s