9 bolag med stora förhoppningar inbyggda i kursen – SIX

I en ny sammanställning listar SIX News ett urval av de mest högtflygande bolagsvärderingarna man kan finna på de svenska aktielistorna just nu.

Bland bolagen med börsvärden över 500 miljoner kronor finner vi totalt nio bolag vars historiska nettoomsättning är relativt sett låg, eller som helt saknar nettoomsättning i dagsläget. Bland de förstnämnda finner man bland annat biometribolagen och småspararfavoriterna Fingerprint Cards och Precise Biometrics. Till de senare hör ett antal läkemedelsforskningsbolag.

Vid snabb anblick innefattar karakteristiska kännetecken för bolagsgruppen hög till mycket hög tillväxttakt (från en mycket låg omsättningsbas), kraftigt negativa rörelsemarginaler, svaga kassaflöden och begränsat nedsidesskydd på balansräkningssidan.

Generellt kan sägas att det inte är omöjligt att börsspekulanternas förhoppningar uppfylls eller till och med överträffas i högvärderade bolag med låga nuvarande intäkter. Men givet att nyemissioner är en viktig finansieringskälla för kassaflödessvaga bolags tillväxt bör upprätthållande av aktiekurserna i flera av fallen vara en viktig parameter för att inte investerarnas förhoppningar ska grusas längs med resan.

Högvärderat EV Sales 2015-06-22

Ett par av de intäktsvärderingsmässigt mest högtflygande listade svenska bolagen just nu. Kursdata avser intradag 2015-06-22 (ca kl 13.50). Källa: Räkenskaper senaste bolagsrapporter, kursdata SIX Edge. Sammanställning: SIX News

BÖRSLISTORNAS VÄRDERINGSMÄSSIGA HÖGFLYGARE

Häromveckan tittade SIX News på lågt värderade tillgångsvärden på de svenska börslistorna: http://bit.ly/1KszfvR. Vi följer nu upp med att lista bolag med riktigt höga förväntningar inbyggda i aktiekurserna.

Vi tar utgångspunkt i Sverigelistade bolag med stamaktiebörsvärden överstigande 500 miljoner kronor. Vi söker i denna grupp efter högsta EV/sales på bakåtblickande rullande 12-månadersbasis, det vill säga nettoskuldjusterade företagsvärden, EV, i förhållande till nettoomsättning, sales. Vi sätter en nedre EV/sales-gräns vid multipeln 20.

Bolagsurvalet som undersökningen utmynnade i listas i tabellen nedan:

EVS1

FINGERPRINT OCH PRECISE BLAND HÖGST VÄRDERADE UTANFÖR LÄKEMEDEL

Fokuserar man först på ovanstående listas rörelsedrivande bolag utanför läkemedelsforskning finner vi, efter fallande företagsvärde, biometribolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics överst, båda två riktiga småspararfavoriter med Avanza och Nordnet långt upp i ägarlistorna.

För aktier i Fingerprint betalar investerare 24 gånger dess bakåtblickande nettoomsättning, vilket ger företaget en implicit företagsvärdering på snart närmare 9 miljarder kronor, före optionsutspädning. Fingerprint har uppvisat en stark omsättningstillväxt under den rullande 12-månadersperioden, på +239 procent, och är det enda av bolagen med betydande omsättning. Men med en ebit-marginal på cirka -39 procent har man samtidigt varit långt ifrån breakeven på rörelseresultatnivå.

På senare tid har Fingerprint-aktien fått förnyat bränsle av bland annat meddelade ordrar och en ny, höjd, omsättningsprognos på cirka 2,2 miljarder kronor för helåret 2015. Når Fingerprint hela vägen fram till 2,2 miljarder faller EV/sales efter årsskiftet till närmare 4. Det förutsätter dock att biometribolagets expansion inte bränner mer kassa med emission av ännu fler aktier och/eller uppbyggande av räntebärande skulder som följd (vilket sväller EV).

Precise har inte sett samma starka intäktstillväxt som Fingerprint, är betydligt mindre omsättningsmässigt och har en ebit-marginal som motsvarar 1,5 negativa rörelseresultatkronor per omsättningskrona. Trots det värderas biometribolaget till 31 gånger försäljningen, alltså högre än Fingerprint. Precise har själva satt upp målet att nå fram till ett positivt rörelseresultat under fjärde kvartalet i år.

Därefter följer Aktietorget-noterade vattenreningsbolaget Josab som värderas till 57 gånger omsättningen. Ebit-marginalen är -48 procent så varje omsättningskrona ger i runda slängar en halv förlustkrona före finansnetto och skatt. Josab har guidat om att dess resultat ska ”förbättras” under 2015 jämfört med 2014, då man förlorade knappt 4 miljoner kronor från rörelseresultatnivå och nedåt.

Minsta bolag som kom med börsvärdesmässigt blev First North-noterade Avtech, verksamma inom digitala flygledningstjänster. Bolaget har 59-procentig omsättningstillväxt men en ebit-marginal på -59 procent. För Avtech betalar investerarna 39 gånger nettoomsättningen. Avtech spådde i senaste rapporten lönsamhet på månadsbasis i tredje kvartalet i år.

HÖGT VÄRDERADE LÄKEMEDELSFORSKNINGSBOLAG FÖGA FÖRVÅNANDE

Ovan återfanns även i WntResearch, Pledpharma och DexTech Medical åtminstone tre mindre läkemedelsforskningsbolag vilka helt saknade intäkter under den senaste 12-månadersperioden. Till gruppen forskningsbolag kan även Oasmia och Active Biotech räknas, vars små nuvarande intäkter ger EV/sales-multiplar på 809 respektive 64.

På ett generellt plan kan konstateras att det varken är överraskande eller nödvändigtvis konstigt att individuella bolag i sektorn åsidosätts mycket stora företagsvärden på en börs – att så sker är givet så länge investerare på marginalen tror på forskningens framtidspotential. Generaliserar man grovt kan forskningsbolagen liknas vid köpoptioner på underliggande forskning – sannolikheten för betydande framgångar är låg och flertalet projekt når aldrig kommersialisering, men ett fåtal når hela vägen fram och ger då belöningar som kompenserar för en hel del bakslag på portföljnivå.

Huruvida aktörerna som handlar upp värderingarna på Stockholmsbörsens och svenska smålistors forskningsbolag är kunniga och långsiktiga investerare som gör rimliga riskbedömningar är en stor och viktig fråga som faller utanför denna snabbgenomgång.

SVAGA KASSAFLÖDEN OCH BALANSRÄKNINGAR UTAN SYNLIGT SKYDD

Om något av bolagen inte skulle motsvara marknadens högt ställda förväntningar är det även intressant att kika på hur mycket likviditet samt konkreta tillgångsvärden som skyddar börsspekulanterna på nedsidan.

I tabellen nedan listas P/TBV, värderingen av företagens stamaktiekapital exkluderat alla immateriella tillgångar så som goodwill, aktiverat arbete för egen räkning och patent. Ju högre P/TBV desto mindre skydd för aktiekursen i form av bokförda tillgångsvärden. En annan aspekt är bolagens senast kända likviditet och hur mycket likviditet som bolaget och dess eventuella expansion genererar/bränner i form av fritt kassaflöde.

EVS2

Som kan ses ovan saknar alla bolag förutom Active Biotech ett betydelsefullt nedsidesskydd när det kommer till värderingen av stamaktiekapital exkluderat immateriellt.

När det gäller de bakåtblickande fria kassaflödena är dessa negativa i samtliga bolag där det fanns uppgift på rullande 12-månader.

I fallen Oasmia och Fingerprint motsvarar senaste delårsrapports kassa, likvid och kortfristiga placeringar mindre än hälften av det negativa fria kassaflöde bolagen haft den senaste 12-månadersperioden dessförinnan.

Generellt kan här sägas att sker ej lönsamhetsförbättringar, rörelsekapitalförbättring (minskning) och/eller neddragningar av investeringstakten så fordrar gruppens negativa kassaflöden sannolikt mer kapital i framtiden, i form av nyemitterat eget kapital eller upptagande av lånat kapital.

Nyemissionsspåret, antingen med företräde för befintliga aktieägare eller via riktade emissioner, är extra intressant i de här bolagen då de i nuläget har så pass högt värderat eget kapital. Är lånemöjligheterna stängda, exempelvis på grund av att verksamheterna ses som för riskfyllda, blir befintliga stamaktier väldigt beroende av att bolagen passar på att ta in mer eget kapital till så höga värderingar som möjligt – för faller stamaktiekursen så ökar utspädningen snabbt för att kunna emissionsfinansiera en given mängd friskt tillväxtkapital.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s