Kina-/Asien-inbromsning skulle slå brett – SIX

Alltfler i väst oroas nu för en inbromsning i Kinas underliggande ekonomi, där de senaste årens stora investeringar och produktionsutbyggnad utgjort en betydelsefull ekonomisk motor för hela världens tillväxt.

En ny genomgång av färska siffror signerad SIX News visar att Kina-/Asien-exponeringen har en betydligt större utbredning än endast bland börsens verkstadsjättar – havererar efterfrågan i Kina och dess närregion finns där också en rad Mid Cap-bolag plus stora råvarusegment som kan sitta illa till.

När det gäller särredovisad Kina-andel specifikt bekräftas välkända aktörer så som Autoliv, Hexagon och Nokia i exponeringstoppen.

Men beaktas Asien som helhet återfinns en i många fall högre exponering i bolag som Mycronic, Gränges, Nolato, Arcam, Vitrolife, Elekta och Alimak. Gränges och Alimak är som bekant nyligen insålda nykomlingar på Stockholmsbörsen, varför breda investerargrupper kanske inte ännu hunnit skaffa sig fullständig koll på deras geografiska mix.

Medianbolaget i undersökningen har totalavkastat cirka 2 procentenheter sämre än Stockholmsbörsen genom den senaste tidens marknadsoro, men mätt från början av året är avkastningsskillnaden inte lika tydlig.

Att de Kina-/Asien-exponerade bolagen fortfarande har en drygt 30-procentig p/e-talspremie jämfört med Stockholmsbörsen indikerar dock samtidigt att gruppen potentiellt skulle kunna ha mer fallhöjd vid ytterligare bakslag för regionen.

Därutöver finns många bolag som har exponering men som inte särredovisar den. Hit räknas råvarubolag generellt men också bolag som Fingerprint Cards, SCA och Stora Enso.

Marknaden bör nu fråga sig om de mest Kina-/Asien-exponerade bolagens aktier pressats för mycket, i rimlig utsträckning eller om den framtida utvecklingen riskerar att bli än värre än vad börskollektivet hittills velat prisa in?

Kina main

SOMMARENS KINA-UTVECKLING HAR SKRÄMT UPP INVESTERARE GLOBALT

Efter en tid av extremt starka börser i fastlands-Kina kom så den kraftiga nedåtrekyl som inleddes i juni. Sedan årets stängningstopp den 12 juni har Shanghai Composite Index fallit med knappa 38 procent fram till och med måndagen den 31 augusti. Shanghaiindexet hade dessförinnan rusat hela 149 procent på 12 månader.

Kina1 (Shanghai ytd)

Shanghai Composite Index toppade den 12/6. Sedan dess har indexet fallit med nära 38 procent i värde. Källa: SIX Edge

Spridningseffekten av denna finansmarknadsoro till väst och till Stockholmsbörsen föreföll inledningsvis vara begränsad, av börsgraferna att döma.

Men efter att Kinas makrostatistik börjat se allt svagare ut, och här bör betänkas att det rör sig om statistik rapporterad av en kommunistisk enpartistat, så inledde centralbanken PBOC en bit in i augusti plötsligt och oväntat rekordstora devalveringar av landets valuta yuanen mot dollarn.

Detta agerande överraskade finansmarknader världen över och följdes direkt av stegrad oro för den underliggande kinesiska ekonomin. Börstappet i Shanghai återupptogs snabbt samtidigt som så väl globala börsfall som finanspressen började vittna om spridningseffekter.

Förenklat stärker devalveringarna Kina-bolagens relativa konkurrenskraft och sänker importefterfrågan från landet, vilket kombinerat med svagare inhemsk efterfrågan skulle båda illa för så väl svenska storexportörer till regionen som för de bolag som exponerat sig mot en framväxande kinesisk medelklass.

Kina23 (msci world SIXRX)

Kina-devalveringar överrumplade marknaden. Övre graf visar hur USD/CNY-kursen sedan den 10/8 devalverats knappt 3 procent mot US dollarn, med viss återhämtning på slutet. Den svenska kronans återhämtning mot dollarn gör att yuanen deprecierat med 5 procent mot SEK  under samma period (mätt sedan årsskiftet är dock förhållandet det omvända med en 5-procentig depreciering av SEK mot CNY). Källa: SIX Edge

Efter de kraftiga börsfallen globalt gick så Kinas centralbank PBOC i tisdags, den 25 augusti, ut och meddelade sänkta styrräntor samt sänkta reservkrav i landets banksystem. Åtgärden har stabiliserat det globala risksentimentet något, men frågan är om det kommer räcka för att återföda en mer ihållande tro på Kina som fortsatt global tillväxtmotor.

Kina2 (makroevent)

Händelseförlopp kring Kina i sommar plottat på Shanghaibörsens Composite Index. Källa: SIX Edge

Totalavkastningsvarianten av det globala aktieindexet MSCI World har sedan Shanghais topp tappat 6 procent (i dollar) och här hemma har Stockholmsbörsens breda SIXRX tappat 5 procent under samma period. SIXRX totalavkastning sedan årsskiftet har decimerats till cirka +8 procent.

Kinany

MSCI World (i grått) har sedan Shanghaibörsens topp den 12/6 totalavkastat -6,3 procent fram till och med måndagen 31/8 (intradag). Motsvarande totalavkastning för den breda Stockholmsbörsens SIXRX (i rött) var -4,7 procent (i kronor) under samma period. Källa: SIX Edge

Därtill har industrins basmetaller fått sig en rejäl törn, med priset på en 3-månaders koppartermin vid LME ned cirka 15 procent sedan Shanghai-toppen.

Kina4 (basmetaller)

Prisutveckling sedan Shanghaibörsens topp för 3-månadersterminerna i basmetallerna koppar(grå), zink (grön) samt aluminium (röd) fram till och med fredag 28/8. Kopparn hade då noterat pristapp om cirka -15 procent, zinken -18 procent och aluminium -11 procent. Källa: SIX Edge

GENOMGÅNG: BOLAGEN SOM SJÄLVA VISAR UPP HÖG KINA-/ASIEN-EXPONERING

Nordea var relativt tidiga ute med en kort sammanställning över stora Large cap-exponeringar mot Kina, baserat på helårssiffror för 2014: http://bit.ly/1hHzRTG

SIX News bygger nedan på i denna anda med en genomgång av exponeringen mot Kina samt mot närregionen i Asien. Sammanställningen är en översikt över samtliga Large- och Mid Cap-bolag i Stockholm, och bygger på ett sifferunderlag uppdaterat till och med senaste kvartal (i den mån det varit möjligt):

Kina main

Noterbara exponeringar i tabellen ovan innefattar en rad Mid Cap-bolag. Mycronic, som tillhandahåller teknisk produktionsutrustning till bland annat regionens bildskärmstillverkare, har exempelvis en Asien-exponering på 54 procent medan aluminiumbolaget Gränges, som bland annat levererar till fordonstillverkare i regionen, har en Asien-andel är 50 procent.

Andra noterbara Mid Cap-exponeringar är Nolato (Asien 39 procent), Arcam (Asien 36 procent), Vitrolife (APAC 35 procent) och Alimak (Asien 28 procent).

Bland de största, och mer välkända, bolagen toppar Autoliv (Kina 17 procent, Asien 34 procent), Hexagon (Kina 15 procent, Asien 28 procent), Nokia (Kina 12 procent, APAC 37 procent), Alfa Laval (Kina 11 procent, Asien 39 procent), Elekta (APAC 31 procent) och ABB (AMEA 38 procent).

Efter viss återhämtning de senaste dagarna har gruppens aktier sedan Shanghaibörsens topp den 12 juni bjudit på cirka 2 procentenheter svagare totalavkastning jämfört med Stockholmsbörsen som helhet.

Sedan årsskiftet är det däremot i stort sett dött lopp mellan bolagsgruppen och börsen: rusningar ibland annat Mycronic och Biogaia gör gruppens medelavkastning cirka 4 procentenheter bättre än börsen medan medianbolaget gått cirka 4 procentenheter sämre.

Mer intressant är dock kanske att gruppens rapporterade rullande p/e-tal ger en ytlig indikation på att gruppens aktievärderingar fortsatt betingar en median-premie på dryga 30 procent jämfört med SIXRX som helhet. Blir Kina-/Asien-exponering något som investerare i framtiden vill undvika utgör denna premie en möjlig risk i aktierna, utöver själva den operationella exponeringen.

I tillägg till underlaget ovan noterades bland annat följande uppgifter gällande exponering som andel av bolagens orderingång, resultat- samt balansräkningsmått:

 • Cavotec (2015H1): 39 procent av orderingången från APAC, APAC motsvarade 201 procent av koncernens operativa resultat, brutto, (”gross operating result”) – det vill säga APAC lyfte koncernen till lönsamhet
 • ABB (R12): 38 procent av orderingången från region AMEA
 • Elekta (R12): 29 procent av orderingången i APAC, 27 procent av det resultatmässiga täckningsbidraget (nettoomsättning minus rörelsekostnader, före globala kostnader, EO-poster och finansnetto) från APAC
 • Atlas Copco (2015Q2): 26 procent av orderingång i Asien
 • Volvo (R12): 22 procent av nettoorderingång i Asien, räknat som antal lastbilar för Volvo Trucks samt antal anläggningsmaskiner (Volvo + SDLG). Andelen exkluderar övriga delar av Volvo-koncernen, inklusive ej konsoliderad verksamhet inom lastbilar
 • Gunnebo (R12): 20 procent av orderingång i APAC, 33 procent av justerade ebit-resultatet i APAC
 • Sandvik (R12): 20 procent av orderingång i Asien
 • Fagerhult (R12): 16 procent av ebit-resultatet i APAC/MEA, 15 procent av rörelsekapitalet i APAC/MEA
 • Haldex (R12): 9 procent av orderingången i Asien/Mellanöstern
 • Assa Abloy (R12): 13 procent av justerade ebit-resultatet i APAC, 18 procent av sysselsatt kapital i APAC
 • SKF (2014 helår): 15 procent av materiella anläggningstillgångar i APAC
 • Saab (R12): 11 procent av orderingång i Asien
 • Nederman (R12): 11 procent av orderingång i APAC, negativt ebit-resultat i APAC
 • Alimak (2014 helår): 12 procent av materiella anläggningstillgångar i Kina
 • H&M (R12): 8 procent av antal butiker i Kina, 6 procent av ebit i APAC

RÅVARUPRODUCENTER KAN INTE GÖRA MYCKET ÅT GLOBAL PRISSÄTTNING

En inbromsning i världens BNP-mässigt näst största ekonomi kan även förklara lägre råvarupriser globalt. Kinas investeringstunga tillväxtboom har sedan länge drivit upp efterfrågan på en rad råvaror, vilka används inom dess bygg-/infrastruktursektor samt industri. När nu oron för Kinas framtida tillväxt stegrats har det följts av kraftigt fallande världsmarknadspriser på en rad tunga råvaror – något som blottat sårbarheten hos hela sektorer av råvaruproducenter i väst.

Pressen på råvaror manifesteras bland annat genom att aktiesektorindexet SIX Råvaruindex levererat drygt -1 procent i totalavkastning hittills i år, klart sämre än för Stockholmsbörsen som helhet.

Järnmalmspriserna har fortsatt att tappa kraftigt hittills i år. Samtidigt har svensk stålsektor under perioden januari-juli minskat sin produktion med en knapp procent enligt Jernkontoret. Börsnoterade stålbolaget SSAB har totalavkastat -22 procent.

Inom gruvnäringen har basmetallprospektören NGEx tappat 50 procent hittills i år medan sektorns storproducent Boliden ännu har en positiv totalavkastning på +13 procent för året. Senaste 3 månaderna har Boliden dock fallit tillbaka med 24 procent.

På oljesidan är Brent-råoljans frontmånadstermin i år ned med 15 procent till knappt 49 dollar fatet, en fortsättning av det tapp som inleddes förra sommaren. Räknat 12 månader tillbaka är prisfallet cirka -53 procent.

I Stockholm är oljesektorns värsta förlorare Shelton Petroleum, BlackPearl och Africa Oil, aktier som totalavkastat från -28 till -36 procent. Största bolaget Lundin Petroleum har däremot klarat sig relativt sett bra, -2,9 procent.

FINGERPRINT, SCA OCH STORA ENSO BLAND EXPONERADE SOM EJ SÄRREDOVISAR

Till tabellgenomgången ovan återfanns inga specificerade omsättningsandelar för Kina eller närregionen i många bolag som dock ändå har känd exponering.

Exempelvis benämner upphaussade biometribolaget tillika småspararfavoriten Fingerprint Cards Kina som sin främsta marknad i årsredovisningen för 2014. I senaste Q2-rapporten nämns Kina allra först bland de marknader som bearbetas på linjesensor-området – och Kina följs här dessutom av marknader i närregionen som Sydkorea, Taiwan och Japan. Aktien lever dock sitt eget liv, med en totalavkastning på +516 procent hittills i år.

Bland Large cap-bolagen har hygien-/papperstillverkaren SCA och skogskoncernen Stora Enso exponering mot slutmarknader i regionen. SCA miljardförvärvade nyligen majoriteten i Hong Kong-noterade mjukpapperstillverken Vinda. Och Stora Enso avser enbart under 2015 att investera för cirka 390 miljoner euro vid sitt nya jättebrukskomplex i Guangxi, södra Kina.

Pappersproduktkollegorna BillerudKorsnäs, Holmen och Munksjö är alla exponerade mot Kinas påverkan på utbuds-/efterfrågebalansen.

Pryl- respektive profilproduktsbolag så som Clas Ohlson och Swedol respektive New Wave är andra exempel på Kina-exponerade bolag, här genom deras betydande inköp via landet.

Avslutningsvis bör nämnas att det nämnda Kina-relaterade fallet i råvarupriser inte bara slår direkt mot Sverige-baserade råvaruproducenter. Prisutvecklingen skadar också indirekt råvaruexportberoende tillväxtmarknadsländer utanför Asien. Med börs- och valutatapp på stora tillväxtmarknader så som Brasilien och Ryssland kan spridningseffekterna bli kännbara för många svenska bolag även på dessa fronter framöver.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s