Arnhult om sfärförhållandet till broderns Gårdarike

Fredagen den 16 oktober ska aktieägarna i Corem Property Group ta ställning till huruvida logistikfastighetsbolaget ska sälja sin röststyrka i betydligt större branschkollegan Klövern till Klövern-vd:n och Corem-storägaren Rutger Arnhults privata bolagsgrupp M2.

Försäljningen av Klövern-aktier är ett avgörande villkor i en större affär: Corems förvärv av Klöverns noterade intressebolag Tribona. Arnhult kommer själv inte att få rösta kring aktieförsäljningen i Klövern men SIX har lyckats reda ut att Arnhults bror i Corems näst största ägare Gårdarike kommer att besitta betydande röstkraft i den känsliga sfärfrågan.

Arnhult påstår själv att de båda bröderna sedan många år inte har någon koordinerad ägaragenda med sina respektive bolagskoncerner.

Corems styrelseordförande Patrik Esseborn, till vardags advokat, bedömer inte heller att det föreligger närståendeproblematik i någon av de personkopplingar mellan Arnhultsfären och Gårdarike som SIX väljer att ta upp.

New_Orleans_City_of_Old_Romance_and_New_Opportunity_Crop_p_23_Moneybags

Rutger Arnhult menar att han och hans bror kör ”egna påsar” när man sitter som storägare i samma noterade bolag, däribland Corem. Enligt Arnhult föreligger det ingen närståendeproblematik i detta förhållande. Bild: Southern Railway Systems reklamhäfte ”New Orleans – City of Old Romance and New Opportunity” från år 1920 , bildkälla Wikimedia Commons

GÅRDARIKE RÖSTAR I VIKTIG FRÅGA FÖR TRIBONA-BUD, KLÖVERN-ÄGANDE

I Corem, som bara har ett stamaktieslag (samt preferensaktier), är Rutger Arnhult med bolag registrerad för att som enskilt största ägare kontrollera cirka 37,1 procent av rösterna (och 35,5 procent av kapitalet) per halvårsskiftet.

Näst största Corem-ägare är Gårdarike som äger 12,1 procent av röster och 11,3 procent av kapital, mer om det sedan.

Inför Corems bud på samtliga aktier Tribona utgör Corems enskilt största ägare i betydligt större noterade sektorkollegan Klövern, med 19,2 procent av rösterna och 18,8 procent av kapitalet. Klövern är i sin tur största ägare i Tribona.

Punkt 7 på Corems extrastämma rör beslutet att sälja av hela Corems röststarka A-stamaktieinnehav i Klövern, samt delar av B-stamaktieinnehavet, till Rutger Arnhults privata holdingkoncern M2 – ett beslut som skulle medföra att Arnhults privata bolag blir röstmässigt största ägare i Klövern och att Corem inte längre behöver redovisa Klövern som ett intressebolag.

För beslut om Klövern-försäljningen krävs att hälften av rösterna representerade på Corems extrastämma röstar för, och detta ej beaktat Arnhults registrerade röster som ej får vara med och besluta (i enlighet med god aktiemarknadssed).

Räknar man här bort Arnhults röster kommer näst största ägaren Gårdarike i denna fråga att kunna representera minst omkring 17,5 procent av de företrädda rösterna på Corem-stämman, och ju färre ägare som dyker upp eller skickar som ombud/fullmakt desto mer tyngd får Gårdarikes beslut.

Utanför de 15 största ägarna sitter gruppen ”Övriga ägare” på den absoluta majoriteten av de röstsvaga men kapitalmässigt tunga preferensaktierna i Corem. Dessa ”Övriga ägare” skulle med sina stam- och preferensaktier kunna företräda upp till knappt 22 procent av rösterna i Corem borträknat Arnhult, men det får anses vara mindre troligt att flertalet mindre preferensaktieägare tar sig tid att göra sina röster hörda på en stämma.

Beslutet om Klövernförsäljningen är samtidigt mycket viktigt då hela budet på Tribona villkorats av dess godkännande, enligt Corem som del i dess finansiering av förvärvet.

Punkt 8 på Corem-stämman rör Corems föreslagna nyemission av ytterligare preferensaktier som man tänker använda som cirka hälften av budlikviden till de Tribona-ägare som äger mer än 1.000 Tribona-aktier.

Punkt 8 kräver minst två tredjedels majoritet av så väl aktier som röster vid stämman. Här har Rutger Arnhults registrerade ägande en röstkraft på minst 37,1 procent och en aktiekapitalandel av minst 35,5 procent. Till det kan adderas minst 12,1 procent röster och minst 11,3 procent av kapital hos Gårdarike, om det visar sig att de skulle välja att rösta i linje med Arnhult.

Punkt 8 är dock villkorad av att punkt 7, försäljningen av Klövern-aktier, röstats igenom.

SIX FÖRSÖKER REDA UT OBEROENDET MELLAN ARNHULTS M2 OCH GÅRDARIKE

Som framgår ovan kommer Corems näst största ägarkoncern Gårdarike (via dotterbolaget Gårdarike Invest) få vara med och rösta i en fråga som för Rutger Arnhults del kan tänkas vara viktig för sfärens ägarstyrka i Klövern.

Gårdarike förefaller dock ha relativt starka kopplingar till Arnhults sfär på flera sätt:

Enligt allabolag.se ägs Gårdarike Invest av M2 Gruppen i Tierp AB som i sin tur ägs av Gårdarike (AB). Men även om M2 Gruppen i Tierp AB inleds med samma namn som Arnhults moderbolag M2 Gruppen (AB) är det numera Rutger Arnhults bror Urban Terling som äger hela Gårdarike-koncernen med dess dotterbolag, ett ägarförhållande som både Arnhult och Terling bekräftar för SIX på tisdagen.

Urban Terling konstaterar för SIX att han som Corem-storägare ser Tribona-budet som något positivt. Han vill i övrigt inte kommentera ytterligare kring Corems budupplägg, med hänvisning till att det rör sig om hans privata affärer.

SIX frågar Rutger Arnhult om hur man som separat storägande bröder i ett och samma börsbolag kan hålla isär sina intressen i frågor så som aktieförsäljningen i Klövern.

”Det är egentligen inte så svårt: jag får inte peta i hans grejor och han får inte peta i mina. Hade vi velat ha våra affärer ihop så hade vi nog haft ett samägt familjebolag, men vi har valt att ‘köra våra egna påsar’ sedan jättelångt tillbaka. Frågan ‘vad är det här Gårdarike’ har följt med oss de sista 4-5 åren, och återkommer varje gång från nya som inte känt till det här. Här gäller det för oss att bara vara transparenta”, svarar Arnhult.

Arnhult förklarar sedan att juridiskt ska syskonförhållandet inte utgöra ett närståendeförhållande i den typ av stämmobeslut som röstningen om Corems Klövern-aktier utgör.

”Din familj, dina mor-/far-föräldrar och din fru är dina närstående, men vid syskon drar man en gräns”, säger finansmannen och tillägger skämtsamt:

”Skulle man vilja prata familjeuppdelningar så finns de på många håll, du kanske skulle ta och prata med Wallenberg-sfären.”

Arnhult bekräftar att brodern Urban Terling kommer att få rösta om Klövern-avyttringen men tillägger att han inte kan påverka broderns beslut.

”Han får rösta, men sedan hur han röstar får vi se… det kanske blir en jobbig julmiddag i år”, skämtar Arnhult.

Terling är anställd som förvaltare av Corems förvaltningsregion ”Väst”. Hans koppling till nuvarande Gårdarike (AB) är mångårig: fram till 15 augusti 2007 satt han som styrelsesuppleant i bolaget, som på den tidagen hette ”AB Värdeförbättring i Gårdarike”. Enligt uppgift ska det finnas ett protokoll från en tidigare extrastämma i AB Värdeförbättring i Gårdarike som visar att bolaget på den tiden ägdes av Arnhult. SIX har inte sett detta protokoll.

I det äldsta Gårdarike-protokoll som gått att finna hos Bolagsverket, från den 3 april 2008, hade Urban Terling blivit ägare till Gårdarike. I rapportering från Upsala Nya Tidning sommaren 2008 framgår det sedan att Arnhult då hade skänkt bort samtliga aktier i Gårdarike (AB) till Terling.

Som justeringsman för Gårdarike-protokollet från april 2008 stod Patrik Essehorn, i dag styrelseordförande i Corem, styrelseledamot i Tribona och MAQS-advokat till yrket.

Patrik Essehorn medger via mail till SIX att han under en senare period satt som styrelsesuppleant i Gårdarike samtidigt som han då var Corems styrelseordförande. Det dubbeluppdraget rör sig enligt Essehorn om ”några månader under 2014”.

När det gäller huruvida det föreligger en närståenderelation mellan Terlings Gårdarike och Arnhults M2-koncern svarar Essehorn, i egenskap av Corem-styrelseordförande, att man ”på varje nivå” ”varit väldigt noga med att eliminera alla möjliga jävsförhållanden”.

Corem-styrelseordföranden menar att en sammanslagning av Tribona och Corem både skapar ”en effektivare organisation” samtidigt som affären ”renodlar korsägandet mellan bolagen”. Det senare ”har efterfrågats av aktieägare”.

En annan person som förekommer på flera ställen numera är Lars Höckenström, till vardags finansrådgivare på Stockholm Corporate Finance:

I dag är Höckenström styrelsesuppleant i Gårdarike samt den som företräder Gårdarike i Corems valberedning. Höckenström agerar dock samtidigt som Corems valberedningsrepresentant i nuvarande Corem-intressebolaget Klövern, där Gårdarike finns med som röstmässigt fjärde största ägare (4,6 procent av röster, 1,0 procent av kapital).

Patrik Essehorn menar, utifrån perspektivet som Corem-styrelsordförande, att Höckenströms dubbla roller för Corem-Gårdarike här gått att kombinera rent juridiskt och att det ”fungerar” ägarstyrningsmässigt.

Mer av kuriosavärde så huserar Gårdarike enligt bolagsuppgifter på samma Rutger Arnhult-ägda* Gamla Stan-adress i Stockholm som moder- och dotterbolag i Rutger Arnhults onoterade ägarkoncern M2. (* Ägaruppgift från fastighetstjänsten Datscha)

Men håller man sig till uppgifter inrapporterade till Finansinspektionens insynsregister så finner man i fallet Corem inte minsta antydan till formell ägarkoppling mellan Arnhults M2 och brodern Terlings Gårdarike.

BAKGRUND

För mer bakgrund kring det gällande budet från Corem på Tribona se: http://bit.ly/1KqvD9F

För Rutger Arnhults svar på kritiken mot Tribona-budet se: http://bit.ly/1ixO6uw

Också intressant i sammanhanget är att både Corem och intressebolaget Klövern i Rutger Arnhults bolagssfär besitter Stockholmsbörsens till synes absolut högsta finansiella hävstång, se SIX sektorgenomgång från häromveckan: http://bit.ly/1KceiSR

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s