Helena Stjernholm om Industrivärdens förnyelse

Med strategiöversynen i fredagens bokslut breddar sig Industrivärden från dagens existerande förvaltning av svenska storbolagsaktier. Dels börjar investmentbolaget investera i lite mindre innehav på nordisk basis och dels ska man mer aktivt söka gemensamma ägaragendor med andra storägare i storbolagen.

I en intervju berättar Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm för SIX News om de nya investeringsplanerna och det osäkra konjunktur- och börsläge som råder.

Innehavsmässigt lyfter SIX fram nyemissionsspekulationerna i krisande stålinnehavet SSAB, sparberedskapen i verkstadsinnehaven Volvo och Sandvik samt nyttan med det fortsatta korsägandet mellan Industrivärden och Handelsbanken.

Storbolagssamordningen med andra storägare visar sig innefatta bland andra Investor i Ericsson och Cevian i Volvo. Stjernholm vill däremot inte tala om några specifika planer för Industrivärden att öka samordningen med storägande investmentbolagskollegan Lundbergs.

ivärden

Industrivärdens entré på Storgatan 10 i Stockholm. Foto: Industrivärden

Industrivärdenbolagen signalerar generell osäkerhet kring 2016 års tillväxt

Industrivärden får in ”blandade signaler” från sina innehavsbolag och 2016 års tillväxt utgör i nuläget en ”generell osäkerhetsfaktor”. Investmentbolagets fokus på utvecklingsarbete för innehavens kommer däremot inte rubbas av en ”ganska tuff” start på börsåret.

Stjernholm nyanserar konjunkturbilden med följande regionala intryck:

”Undantaget ICA, vars verksamhet är väldigt nordisk, har många av de övriga bolagen en global närvaro. Läget varierar i olika världsdelar. Europa känns relativt bra i flertalet bolag. USA har en fortsatt god utveckling, men här kan man, i vissa av bolagen, nästan känna att det har peakat lite. Asien är största frågetecknet för de flesta av våra bolag, antingen direkt genom egen asiatisk verksamhet eller, som i fallet SSAB, genom att man känner av den stora exporten från Asien, och då framförallt Kinas stålexport.”

Ska mer aktivt söka gemensam ägaragenda i innehaven

Stjernholm tillträdde vd-rollen den 1 september i fjol och var dessförinnan partner och Stockholmskontorschef hos private equity-förvaltaren IK Investment Partners.

Du har tidigare arbetat inom private equity. Ska man tolka rapportskrivningen om en inriktning mot ”nordiska börsbolag” som att det inte är intressant för Industrivärden att skaffa sig onoterade innehav framöver?

”Du gör rätt tolkning – vi kommer inte att gå in i onoterat. När vi gått igenom vår strategi har vi tittat på många olika alternativ. Utifrån de styrkor vi har i dag, i termer av innehavsbolag, organisation, finansiella muskler, nätverk och så vidare, har vi landat i slutsatsen att vi ska stanna vid att vara fokuserade på nordiska börsbolag”, säger Industrivärden-vd:n.

Stjernholm betonar sedan hur nuvarande portfölj innehåller åtta ”svenska” börsbolag. Huruvida Industrivärden ser innehavskandidater i de övriga nordiska länderna utvecklar Stjernholm inte.

I rapporten framgår även att Industrivärden öppnar upp för nyinvesteringar i lite mindre bolag, med lägsta börsvärden från cirka 3 miljarder kronor och uppåt. För att uppnå en ”genuin påverkansposition” i nya innehav med börsvärden på 3-10 miljarder kronor vill Industrivärden kunna ta en ägarandel om 20-30 procent av kapitalet.

I större börsbolag än så är det röststyrkan som Industrivärden kvantifierar: här är det minst 10 procent av rösterna som gäller framöver.

Kan Industrivärden på andra sätt dra nytta av din private equity-bakgrund? Kan det bli fråga om andra, mer aktiva, arbetssätt i inriktningen mot mindre innehav som ni flaggar för?

”Ja, jag tror att man kan använda mycket av den onoterade världens arbetssätt och metodik i den publika sfären. Det finns redan i dag ett antal exempel på investerare från den onoterade sidan som gått in i publik miljö.”

Hur mycket kan ni tänka er att investera i nya investeringar?

”Det avstår jag från att kommentera av den enkla anledningen att vi vill se till helheten – vi vill kunna göra bra affärer med rätt tajming. Sätter man upp ett mål att en viss andel av portföljen ska gå till ett visst segment så tror jag man kan hamna fel. Vi vill på ett intelligent sätt ta vara på de möjligheter som uppstår och som vi kan skapa. Ibland kan det vara i de större bolag som vi redan äger, och ibland kan det vara i mindre bolag. Inom den lite mindre kategorin finns det i dag ‘ett antal’ bolag som skulle vara betjänta av en långsiktig aktiv ägare.”

En annan strategiskrivning i rapporten är att Industrivärden framöver ska stärka sina relationer med ”andra ägare och olika kapitalmarknadsaktörer”.

Innefattas en ökad samordning med Industrivärdens noterade storägare Lundbergs i de planerna?

”Jag ser inte någonting direkt specifikt där. Det här syftar mer på samarbeten med olika medinvesterare i våra åtta olika bolag, där vi som en stor minoritetsägare kan söka en gemensam ägaragenda”, svarar Stjernholm.

Är ett samarbete med Investor i Ericsson ett sådant exempel?

”Ja absolut. Det är positivt om det finns andra ägare i bolagen som har en liknande agenda som vi, även om det alltid är viktigt att hålla på bolagsstyrningsmodellen och arbeta via styrelsen.”

Ska hålla ned substansrabatt via innehavsarbete

Ivärdenportfölj Q4 2015Under helåret 2015 levererade Industrivärden en så kallad substansvärdestillväxt på +5 procent, inräknat återinvesterad utdelning. Samtidigt var A-aktiens totalavkastning högre än så på +15 procent till följd av att börsens värdering av substansen* kom upp. Det kan ställas mot en totalavkastning för Stockholmsbörsen på +10 procent, enligt SIXRX.

Under 2015 skedde bland annat en upplösning av en del i det långvariga korsägandet mellan Industrivärden och dess olika portföljbolag, när hygien- och pappersinnehavet SCA sålde av sina aktier i Industrivärden.

Substansvärdet har därefter tappat från 160 kronor per aktie vid årsskiftet till 155 kronor per aktie den 4 februari, dagen före bokslutet.

Ställt mot fredagens stängningskurs om 144,80 kronor för Industrivärdens A-aktie är A-aktiens så kallade substansrabatt* därmed omkring 7 procent.

Substansvärderingen* på börsen har kommit upp efter senare års börsstyrka plus de strukturgrepp som skett kring portföljbolagens korsägande. Hur ska ni försvara er substansvärdering framöver om det svaga börsklimatet håller i sig?

”Början på 2016 har utifrån ett aktiemarknadsperspektiv varit ganska tuff. Men vi är långsiktiga investerare som fokuserar på att utveckla våra bolag så bra som möjligt, och här ser vi fortsatt potential”, svarar Helena Stjernholm.

Ny utdelningspolicy mindre offensiv, återköp ej prio enligt Stjernholm

I och med strategiöversynen presenterade Industrivärden därutöver nya policys för utdelningen samt skuldsättningsgraden, vilka kan sägas vara något mindre offensiva än tidigare:

  1. Industrivärden ska framöver lägga utdelningen på en nivå som möjliggör ett positivt kassaflöde ”före portföljförändringar och efter lämnad utdelning”. Tidigare mål var en direktavkastning som ”högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen”.
  2. Skuldsättningsgraden ska numera vara mellan 0-10 procent (men får periodvis över- eller understiga detta intervall). Historiskt har Industrivärden under långa perioder legat betydligt högre än 10 procent.

I ljuset av ert nya skuldsättningsmål, kommer ni vilja hålla ett utrymme även för återköp?

”Det är ingenting som finns på agendan”, svarar Stjernholm kortfattat.

Besparingars rimlighet en fråga för Volvos och Sandviks styrelser

Verkstadsinnehaven Volvo och Sandvik har båda fått se sina aktier pressas i den konjunkturoro som råder.

Är åtgärdsprogrammen som finns på plats i Volvo och Sandvik, som Industrivärden är med och godkänner, tillräckliga om bolagens marknad skulle vika såsom den gjorde under år 2008?

”Jag kan inte kommentera i detalj då det är upp till styrelserna i respektive bolag att göra bedömningen huruvida kostnadsbesparingarna är rimliga”, fastslår Stjernholm först och svarar sedan:

”I Volvo och Sandvik kan jag bara konstatera att båda bolagen är inne en ganska så stor förändringsresa, vilket vi ser väldigt positivt på och stödjer. Vi såg i Volvos rapport i morse att det börjar ses effekter från de kostnadsbesparingsprogram man har gjort.”

I Sandvik kontrollerade Industrivärden 11,8 procent av kapital och röster per årsskiftet.

I röstdifferentierade Volvo sitter Industrivärden i huvudsak på röststarka A-aktier, varför man kontrollerar hela 21,3 procent av rösterna att ställa mot endast 6,7 procent av kapitalet.

Industrivärden-innehavet Handelsbanken kontrollerar tillsammans med bankens pensions- och personalstiftelse, pensionskassa och vinstandelssystem (Oktagonen) ytterligare 5,6 procent av rösterna och 1,8 procent av kapitalet i Volvo.

I fallet Volvo utmanades Industrivärden för flera år sedan av aktivistfonden Cevian, som kontrollerar 14,2 procent av rösterna och 8,0 procent av kapitalet och numera är med i Volvos styrelse.

SIX frågar Stjernholm om Industrivärden har samsyn även med Cevian i Volvo, såsom man säger sig ha med Investor i Ericsson.

”Vi sitter tillsammans med bland annat dem i valberedningen och de har en representant i styrelsen så ja, vi har diskussioner med dem (Cevian) också”, svarar Industrivärden-vd:n.

Kan stötta innehav i tuffa tider, vill inte kommentera SSAB specifikt

Stålbolaget SSAB:s aktiekurs har tappat över 80 procent under den senaste 5-årsperioden, och bara de senaste 12 månaderna är A-aktien ned 53 procent. Utvecklingen följer en mycket tuff stålmarknad globalt, där ihållande utbudsökningar från framförallt Kina bidragit till att pressa priserna.

Samtidigt har det under en längre tid förekommit spekulationer från bland annat analytiker kring hur väl SSAB klarar av att försvara nuvarande skuldsättning och goodwill-poster om marknaden inte vänder till det bättre. Frågan man ställt sig är huruvida det svenska stålbolaget kan undvika att behöva göra en nyemission.

Tidigare samma dag som Industrivärdens bokslut meddelade stålbranschens jätte ArcelorMittal att man tvingas göra en nyemission på 3 miljarder dollar för att få kontroll över sin skuldsättning.

SSAB har en väldigt tuff marknad. Kan det bli aktuellt för er att stötta SSAB med mer kapital om de säger att de behöver det?

”Jag vill inte kommentera det specifika fallet, utan kan bara generellt säga att för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt som en långsiktigt bra ägare så får man jobba med sina bolag i tuffa tider och i bra tider”, svarar Stjernholm först.

Ni har alltså tålamod med att stötta bolag som har det väldigt tufft så länge det går att motivera utifrån ett avkastningsperspektiv?

”Vi har i vårt strategiarbete jobbat med helheten och hur de olika delarna hänger ihop. En del har varit att kunna göra nya investeringar och en annan att kunna stötta bolag. Man vill som ägare kunna ha den finansiella flexibiliteten att göra transaktioner vid tidpunkter och med en tajmning som är bra”, utvecklar Stjernholm med hänvisning till den strategiöversyn som dominerade Industrivärdens bokslut, återigen dock utan att nämna SSAB specifikt.

Industrivärden kontrollerade 17,7 procent av rösterna och 10,7 procent av kapitalet i SSAB per årsskiftet. Stålbolaget var då värdemässigt Industrivärden-portföljens i särklass minsta särredovisade innehav, på 2 procents portföljandel.

Handelsbankens del i korsägande en fråga för dem

Handelsbanken har historiskt varit och är fortsatt ett tungt innehav i Industrivärdens portfölj, och även korsägandet där Handelsbanken i sin tur är storägare i Industrivärden finns kvar.

Tillför korsägandet som finns kvar något till era mindre aktieägare, eller skulle man kunna vinna på att montera ned korsägandet?

”Strukturen har en lång historik och som du påpekade har man tagit ett antal grepp för att få den ‘lite mer rimlig’. Men det här är en fråga för respektive aktieägare, här Handelsbanken”, svarar Stjernholm SIX.

Industrivärdens syn på Handelsbanken som ett bra långsiktigt aktiecase i portföljen är oförändrad, intygar hon vidare.

Industrivärden äger 10,2 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i Handelsbanken. Värdemässigt utgör banken Industrivärden-portföljens enskilt största innehav, med en 27-procentig andel av portföljvärdet per årsskiftet.

Handelsbanken-sfären kontrollerar i sin tur totalt minst 22 procent av kapitalet och 32 procent av rösterna i Industrivärden, om man räknar ihop senaste uppgifter från den 30 september när det gäller SHB Pensionsstiftelse, Handelsbanken, Jan Wallander & Tom Hedelius stiftelse och Handelsbankens Pensionskassa.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Bakgrund: Lundbergs storägande i Industrivärden-sfären

Industrivärdens styrelseordförande är numera finansmannen Fredrik Lundberg, vars familj har röstmajoriteten i den noterade investeringsbolagskollegan Lundbergs. Lundbergs äger 13,6 procent av kapitalet och 19,8 procent av rösterna i Industrivärden, enligt senast kända uppgift från Finansinspektionen.

Därutöver kontrollerar Fredrik Lundberg 1,7 procent av kapitalet och 2,3 procent av rösterna i Industrivärden privat. Hans två döttrar, Katarina Martinsson och Louise Lindh, är ägare till ytterligare 0,6 procent av kapitalet och 0,9 procent av rösterna vardera.

Fredrik Lundberg med familj kontrollerar totalt alltså omkring 16,5 procent av kapitalet och 23,8 procent av rösterna i Industrivärden.

Därtill är Lundbergs samt Fredrik Lundberg med familj storägare i flera av Industrivärdens portföljbolag såsom Handelsbanken, Sandvik, Skanska och Volvo. Med andra ord kontrollerar Fredrik Lundberg storposter i Industrivärdens bolagssfär via flera led.

* Att börsen åsidosätter en viss rabatt för investmentbolag med huvudsakligen noterade tillgångar har historiskt varit normen, även om rabatterna skiftar över tid och ibland övergår i premievärderingar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s