Etikettarkiv: Balder

Sydsvenska fastighetsdoldisen Brinova listas på fredag

Lite under radarn i finansnyhetsflödet bekräftar Brinova på onsdagen att det Balder-delägda fastighetsbolagets B-aktie nu godkänts för börspremiär på Nasdaq First North Premier på fredag, den 30 september.

Vd Per Johansson bekräftar för SIX News att Brinova inte nyemitterar några aktier i samband med noteringen och att det inte heller är några befintliga ägare som säljer aktier i ett noteringserbjudande till institutioner eller allmänhet – en ägarspridning i privat miljö i våras gör att fastighetsbolaget redan uppfyller spridningskraven för listningen.

brinova

Brinova-fastigheten Sånekulla 16 i Malmö. Bild: Brinova

Läs mer

Få orosmoln när blomstrande fastighetsbransch samlas

”Noll procents ränta och ständigt stigande fastighetspriser” gör det ”svårt att inte tjäna pengar” på fastighetsverksamhet just nu.

Så summerade filantropen och förre näringslivstoppen Percy Barnevik fastighetsbranschens förutsättningar i sin inledningskommentar på årets upplaga Business Arena Stockholm, ett årligt tvådagarsevent där stora delar av fastighets- och samhällsbyggnadssektorn återigen varit samlade för seminarier och affärsnätverkande.

SIX News samlade börsintryck av årets upplaga är i linje med Barneviks observation.

bare-sthlm

Välfyllda mässgolv vid 2016 års upplaga av Business Arena Stockholm. Bild: SIX News

Läs mer

Kungsleden toppkandidat vid fastighetskonsolidering

Om vi står inför en konsolideringsfas bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag skulle Kungsleden placera sig bland toppkandidaterna att räkna närmare på.

Det indikerar en ny genomgång av ägarbilder och översiktliga värderingstal från SIX News.

För även om man har Gösta Welandsson som storägare med cornerposition så ligger Kungsledens övriga ägarbild relativt öppen samtidigt som aktien handlas till kraftig rabatt, i alla fall relativt sektorns numera ganska så upptrissade värderingsnivå totalt sett.

En väldigt öppen ägarbild har även Mid cap-kollegan Hemfosa, kombinerat med en värdering strax under snitt, och Norrlandsinriktade Diös och NP3 kombinerar istället värderingar långt under sektorsnitt med genomsnittlig ägarkoncentration.

På motsvarande sätt gör betydligt mer koncentrerade ägarbilder det mer osannolikt att några förändringar sker i Fastpartner, Hufvudstaden, Wallenstam, Pandox, Atrium Ljungberg, Platzer, Corem eller Balder – i alla fall inte mot nuvarande storägares vilja.

Och expansiva branschjätten Balder har dessutom åsidosatts en avskräckande värdering långt över sektorsnitt, vilken överträffas endast av Sagax ännu högre värderingsnivåer. Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin har dock tidigare uppgivit till SIX att han inte helt stänger dörren för framtida strukturaffärer med andra börsbolag  – frågan är bara om Selin menar sådana affärer som skulle göra Balder ännu lite större.

SIXREX vs SIXRX vs svensk 10-årig statsränta, 5-årsgraf 2016-07-28

Allt mer nedpressad ränta har givit ihållande rusning i fastighetsaktier. Fastighetssektorns totalavkastning, i form av översta panelens SIXREX i blått, har under den senaste 5-årsperioden utklassat den bredare Stockholmsbörsens, i form av SIXRX i svart. Det har skett samtidigt som räntorna pressats kraftigt lägre av expansiv penningpolitik, här i den nedre panelen i rött illustrerat den svenska 10-åriga statsobligationsräntans färd mot nollstrecket. Graf: SIX Edge

Läs mer

Ännu räntefest hos växande fastighetsskara i Båstad

Hotell Skansen

Kan fastighetsbolagen som samlats intill Hotel Skansens kallbadhus/spa i Båstad erbjuda investerare skydd mot det ostadiga finansmarknadsklimat som inlett 2016? Foto: SIX News

Stora delar av den noterade svenska fastighetssektorn fanns under tisdagen och onsdagen på plats i nordvästra Skåne för eventet Kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Värdskapet hade i år utökats från Erik Paulsson-anknutna fastighetsbolag som Brinova (onoterat men noteringsaktuellt), Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs till att även inkludera branschkollegorna Balder, Fastpartner och Kungsleden plus kreditkoncernen Collector.

Projektdriven expansion, inte minst genom att ta fram bostadsbyggrätter i kommersiella storstadsbestånd, förefaller även fortsatt vara en stark trend som alltfler av fastighetsbolagen säger sig se ökande avkastningspotential från.

Fastpartners storägare och vd Sven-Olof Johansson var samtidigt den som mest öppet ville tala klarspråk kring hur räntornas fortsatta färd mot nya rekordlägstan gynnat samtliga aktörer i den kapitaltunga sektorn. Johanssons slutsats var dock positiv: givet att centralbankernas nuvarande stimulanspolitik behålls är ytterligare börsuppgång att vänta för fastighetsaktier.

Läs mer

P-G Perssons Platzer placerar sig där Göteborg väntas växa

Med god kännedom om lokalmarknaden är det ingen slump att Platzer som börsens mesta Göteborgsbolag inom fastigheter har lyckats positionera sitt bestånd strategiskt på flera av de kommande årens mest intressanta tillväxtlägen i Sveriges andra stad.

Det framgår när SIX News intervjuar Platzers vd P-G Persson efter första kvartalets delår 2016.

Platzer-strategin kretsar kring fortsatt tillväxt inom kommersiella fastigheter men med de Göteborgslägen man sitter på kan även bostadsexploatering skapa betydande övervärden som ännu inte ses i balansräkningen – något som i allra högsta grad gäller planerna för nya blandstaden Södra Änggården som Persson berättar om.

På den kommersiella sidan bedömer Platzer-vd:n att fortsatt goda projekttider kommer råda i Göteborg i 2-3 år till. Därefter kan ett kraftigt ökat planutbud sätta käppar i hjulet för projekt i fel lägen.

Under intervjun diskuteras även uthålligheten i den höga substanstillväxttakt som den noterade  svenska fastighetssektorn uppvisar i nuläget.

nordöstra Högsbo - Södra Änggården

Industriområdet nordöstra Högsbo blir till bostadsförtätade blandstaden Södra Änggården. Projektskiss som illustrerar börsbolaget Platzers fastigheter i området, före och efter projektet. Foto: Platzers pressbilder

Läs mer

Balder ännu inte för stort för Erik Selin

Storleksmässigt är Balder nu ohotat största fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. I fjol blev man störst börsvärdesmässigt och med konsolideringen av finska Sato vid årsskiftet går man om Castellum i fastighetsvärde genom att kontrollera fastigheter för hela 68 miljarder kronor i balansräkningen.

I en ny intervju talar Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin med SIX News om fastighetsjättens Norden-expansion, bostadssatsningen och relationen till de nordiska banker som är med och finansierar verksamheten.

Erik Selin vill se Balder fortsätta på den inslagna inriktningen mot maximerad avkastning per aktie och opportunistiska affärsmöjligheter, inte minst via nya partnersamarbeten.

Att Balder håller på att bli för stort eller för spretigt att kunna fortsätta styras på nuvarande sätt avfärdar Selin bestämt, inte minst då han menar att fastigheter utgör verksamhet av relativt okomplicerad natur.

”Vi får se hur stort Balder kan bli, det ger sig efterhand. Men vi har aldrig haft någon storleksmålsättning och jag tycker att storlek i sig är ointressant, så väl i absoluta termer som relativt någon annan. Det som spelar roll är resultatet per stamaktie”, fastslår Erik Selin för SIX.

På grund av tillväxtframgångarna medger Selin att hans framtida Balder varken kommer att vilja, eller för den delen kunna, återgå till det högre finansiella risktagande man hade som mindre bolag.

Balder substans & nettobelåning

Senaste årtiondet belönade Balders långsiktiga ägare med stark substansvärdestillväxt (vänstra grafen). Samtidigt har Balder låtit värdeökningarna sänka fastighetsportföljens belåningsgrad (högra grafen). Grafer: Balder

Läs mer

Begränsad krockkudde i många fastighetspreffar – SIX

Centralbankernas tillgångsköp och styrräntor nära noll, eller på minus som för Sverige, gör statsobligationers framåtblickande nominella avkastning låg till obefintlig. I takt med att processen har tillåtits löpa vidare har också investerares jakt på avkastning ökat intresset för fastigheters förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden.

Det ökade intresset har i sin tur lett till ökad värdepapperisering av fastighetstillgångar. Ett exempel på svenska aktielistor är förvaltningsfastighetsbolagens omfattande emissioner av preferensaktier, eller i mer vardagligt tal ”preffar”.

Indexet SIX Preference Real Estate Sweden visar att den rena kursvinsten på Stockholmsbörsens förvaltnings-preffar varit totalt +23 procent de senaste 5 åren, motsvarande +4 procent per år. Inräknat direktavkastningen har samma index under perioden totalavkastat +73 procent, motsvarande tvåsiffriga +12 procent per år på något som marknadsförs av bolagen och deras emissionsrådgivare som en lågriskplacering.

Givet fortsatt popularitet hos bland annat svenska privatinvesterare har SIX News nu tagit en titt på hur marknaden prissätter förvaltnings-preffarna.

Slutsatsen blir att nuvarande kassaflöden är det som i allra högsta grad styr dagens riskpremier i förvaltnings-preffarna, tillsammans med faktorer såsom storleken på bolagens fastighetsbestånd. Variationer i kapitalstruktur är däremot inte lika alls utslagsgivande på direktavkastningsnivåerna.

Utifrån dagens rekordlåga räntor förvånar det inte att de relativt låneintensiva förvaltningsbolagen inte haft några problem med att serva även sina växande preff-förpliktelser. Men givet att det är just räntenivån som använts till att pressa ned avkastningskrav, skriva upp fastighetsvärden och belåna upp mer är frågan nu om inte preff-prissättningen borde börja ta mer höjd för kapitalstrukturen i de emitterande bolagen.

Vänder räntorna högre, fastighetsvärdena lägre och finansieringstillgången stramas åt så avgörs skyddet för förvaltnings-preffarnas intressen knappast av faktumet att bolagen klarade av sina ränte- och preff-betalningar i dagens rekordlåga räntemiljö. Konservativa investerare bör därför redan nu ta en titt på det finansiella utrymmet i preff-emittenternas kapitalstruktur.

Förvaltnings-preffars direktavkastning löst kopplad till kapitalstrukturen? Räkenskapsdata: Bolagens 2015Q3-rapporter. Sammanställning och bild: SIX News

Läs mer