Etikettarkiv: Erik Selin

Kungsleden toppkandidat vid fastighetskonsolidering

Om vi står inför en konsolideringsfas bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag skulle Kungsleden placera sig bland toppkandidaterna att räkna närmare på.

Det indikerar en ny genomgång av ägarbilder och översiktliga värderingstal från SIX News.

För även om man har Gösta Welandsson som storägare med cornerposition så ligger Kungsledens övriga ägarbild relativt öppen samtidigt som aktien handlas till kraftig rabatt, i alla fall relativt sektorns numera ganska så upptrissade värderingsnivå totalt sett.

En väldigt öppen ägarbild har även Mid cap-kollegan Hemfosa, kombinerat med en värdering strax under snitt, och Norrlandsinriktade Diös och NP3 kombinerar istället värderingar långt under sektorsnitt med genomsnittlig ägarkoncentration.

På motsvarande sätt gör betydligt mer koncentrerade ägarbilder det mer osannolikt att några förändringar sker i Fastpartner, Hufvudstaden, Wallenstam, Pandox, Atrium Ljungberg, Platzer, Corem eller Balder – i alla fall inte mot nuvarande storägares vilja.

Och expansiva branschjätten Balder har dessutom åsidosatts en avskräckande värdering långt över sektorsnitt, vilken överträffas endast av Sagax ännu högre värderingsnivåer. Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin har dock tidigare uppgivit till SIX att han inte helt stänger dörren för framtida strukturaffärer med andra börsbolag  – frågan är bara om Selin menar sådana affärer som skulle göra Balder ännu lite större.

SIXREX vs SIXRX vs svensk 10-årig statsränta, 5-årsgraf 2016-07-28

Allt mer nedpressad ränta har givit ihållande rusning i fastighetsaktier. Fastighetssektorns totalavkastning, i form av översta panelens SIXREX i blått, har under den senaste 5-årsperioden utklassat den bredare Stockholmsbörsens, i form av SIXRX i svart. Det har skett samtidigt som räntorna pressats kraftigt lägre av expansiv penningpolitik, här i den nedre panelen i rött illustrerat den svenska 10-åriga statsobligationsräntans färd mot nollstrecket. Graf: SIX Edge

Läs mer

Ännu räntefest hos växande fastighetsskara i Båstad

Hotell Skansen

Kan fastighetsbolagen som samlats intill Hotel Skansens kallbadhus/spa i Båstad erbjuda investerare skydd mot det ostadiga finansmarknadsklimat som inlett 2016? Foto: SIX News

Stora delar av den noterade svenska fastighetssektorn fanns under tisdagen och onsdagen på plats i nordvästra Skåne för eventet Kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Värdskapet hade i år utökats från Erik Paulsson-anknutna fastighetsbolag som Brinova (onoterat men noteringsaktuellt), Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs till att även inkludera branschkollegorna Balder, Fastpartner och Kungsleden plus kreditkoncernen Collector.

Projektdriven expansion, inte minst genom att ta fram bostadsbyggrätter i kommersiella storstadsbestånd, förefaller även fortsatt vara en stark trend som alltfler av fastighetsbolagen säger sig se ökande avkastningspotential från.

Fastpartners storägare och vd Sven-Olof Johansson var samtidigt den som mest öppet ville tala klarspråk kring hur räntornas fortsatta färd mot nya rekordlägstan gynnat samtliga aktörer i den kapitaltunga sektorn. Johanssons slutsats var dock positiv: givet att centralbankernas nuvarande stimulanspolitik behålls är ytterligare börsuppgång att vänta för fastighetsaktier.

Läs mer

Balder ännu inte för stort för Erik Selin

Storleksmässigt är Balder nu ohotat största fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. I fjol blev man störst börsvärdesmässigt och med konsolideringen av finska Sato vid årsskiftet går man om Castellum i fastighetsvärde genom att kontrollera fastigheter för hela 68 miljarder kronor i balansräkningen.

I en ny intervju talar Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin med SIX News om fastighetsjättens Norden-expansion, bostadssatsningen och relationen till de nordiska banker som är med och finansierar verksamheten.

Erik Selin vill se Balder fortsätta på den inslagna inriktningen mot maximerad avkastning per aktie och opportunistiska affärsmöjligheter, inte minst via nya partnersamarbeten.

Att Balder håller på att bli för stort eller för spretigt att kunna fortsätta styras på nuvarande sätt avfärdar Selin bestämt, inte minst då han menar att fastigheter utgör verksamhet av relativt okomplicerad natur.

”Vi får se hur stort Balder kan bli, det ger sig efterhand. Men vi har aldrig haft någon storleksmålsättning och jag tycker att storlek i sig är ointressant, så väl i absoluta termer som relativt någon annan. Det som spelar roll är resultatet per stamaktie”, fastslår Erik Selin för SIX.

På grund av tillväxtframgångarna medger Selin att hans framtida Balder varken kommer att vilja, eller för den delen kunna, återgå till det högre finansiella risktagande man hade som mindre bolag.

Balder substans & nettobelåning

Senaste årtiondet belönade Balders långsiktiga ägare med stark substansvärdestillväxt (vänstra grafen). Samtidigt har Balder låtit värdeökningarna sänka fastighetsportföljens belåningsgrad (högra grafen). Grafer: Balder

Läs mer

Minusränta delar synen på fastighetsrallyts hållbarhet

DSC_0039Utställningsgolv på Business Arena Stockholm 2015 på Stockholm Waterfront Congress Center. Bild: SIX News

SIX News har i veckan besökt Business Arena Stockholm (http://www.businessarena.nu/), norra Europas största fastighets- och samhällsbyggnadsmässa med över 5.600 besökare till årets femtonde upplaga. Arrangerar gör bolaget bakom branschtidningen Fastighetsnytt.

Under två heldagar med många parallella spår avverkades allt från den breda penselns makroekonomiska scenarion och samhällsförändringar ned till de smalaste detaljfördjupningar för sektorns många branschnischer. Kan med andra ord rekommenderas för den som är intresserad av områdena fastigheter, bygg och/eller stadsutveckling.

När det gäller börskopplingen på fastighetsinvesteringssidan blir det sammantagna intrycket från de programpunkter SIX bevakade att årets korrektion av fastighetsaktiekurserna på börsen ännu inte lyckats ta kål på vare sig optimism eller riskvilja hos flertalet stora rådgivare till sektorn. På investerarsidan är man något mer delade kring huruvida sektorns utsikter är sunda eller ej.

Fastighet-ränta

Leder lågräntemiljön till räntedopat risktagande i fastighetsbolagen? Övre del av grafen visar hur Stockholmsbörsens fastighetsbolag sammantaget totalavkastat närmare +137 procent de senaste 5 åren, i form av SIXREX i blått. Det är klart bättre än +73 procent för den breda Stockholmsbörsen som helhet, indikerat av SIXRX i blått. Avkastningsgapet har genererats samtidigt som räntekomponenten i upplåningskostnaderna pressats ned till rekordlåga nivåer, så väl gällande negativa nivåer för interbankräntan 3-månaders Stibor (i rött) som gäller de långa statsobligationsräntornas rekordlåga ränta, här illustrerat av en svensk 10-åring (i grönt). Källa: SIX Edge

Läs mer

Hög hävstång i Arnhults fastighetssfär sticker ut

Stockholmsbörsens fastighetsaktier handlas i nuläget till knappa 50 procents premie ställt mot bokfört stamaktiekapital, och inte ett enda bolag kan numera köpas till rabatt.

Samtidigt spelar delar av sektorn ett högt spel med den finansiella hävstången – mest uttalat i den ask-i-ask-ägande Rutger Arnhult-sfärens Klövern och Corem, vilka dessutom har relativt högt värderat stamaktiekapital. Även Sagax, D. Carnegie och FastPartner ligger dock långt ut på riskskalan när det gäller stamaktierna.

Det visar en genomgång från SIX News i vilken sektorns räkenskaper per halvårsskiftet ställts mot börsvärderingarna måndagen den 14 september.

Fastighet Q2 graf 1

Arnhult-sfärens stamaktier längst ut på riskskalan? Utifrån de två perspektiven stamaktiekapitalvärdering och finansiell hävstång framstår Klöverns och Corems stamaktier som särskilt utsatta vid fallande fastighetsvärden då fastighetsbolagen, förutom den sfärkonstruktion som finansmannen Rutger Arnhult upprätthåller, kombinerar sektorns högsta hävstång med en stamaktiekapitalvärderingar över snittet. Sagax är också långt ut på riskskalan då stamaktien har sektorns högsta P/TBV-värdering kombinerat med tredje högsta finansiella hävstång. Hufvudstadens och Hebas aktieägare förefaller däremot ha ett relativt tryggt utgångsläge om fastighetsvärdena skulle dippa. Grafik och sammanställning: SIX News, Källa: Bolagsrapporter samt kursdata från SIX Edge

OBS: I första publicering av undersökningen var Fabeges ebitda-resultat felaktigt uträknat (finansnettot ej återlagt). Tabeller samt grafer i undersökningens del 2 samt 3 har korrigerats för detta. Inga slutsatser kring sektorn eller andra bolag än Fabege påverkas.

Läs mer

Balders Erik Selin om bostäderna och sentimentet

Bostadsproduktion i Sverige och Köpenhamn är Balders huvudfokus för 2015 och ett prioriterat område under många år framåt. Satsningen kommer att tillåtas kosta på det kortsiktiga resultatet, för att betala av sig på lite längre sikt.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Balders vd och storägare Erik Selin.

Fastighetsbolagets underliggande förvaltning präglas av stabilitet och på transaktionsmarkanden utesluter Selin ej att Balder blir nettosäljare för en tid. Han står också fast vid att de uppåtgående fastighetsvärdena motiverar ökade säkerhetsmarginaler i kapitalstrukturen.

Därutöver berättar Balder-grundaren om banktillståndsprocessen och kapitaliseringen i Collector och kring vad det var som lockade i det finländska bostadsförvärvet Sato.

Balder2

Balder-fastigheten Lilla Torget 4 i Göteborg. Bild: Balder

Läs mer

Erik Selin villig till utspädning i Balder vid rätt affärer

Erik Selin har hittills under Balder-tiden inte upplevt några intressekonflikter kring enskilda fastighetsaffärer och Balder-vd:n tänker fortsätta ge fastighetsbolagets styrelse ”förstatjing” på potentiella förvärv.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Erik Selin.

Vidare berättar Selin att han som överlägset största ägare i Balder inte är främmande för att bli utspädd via värdeskapande affärer – men det måste då stå klart att Balders övriga aktieägarintressen också gynnas. Han avslöjar att det senare varit anledningen till att Balder vid tidigare tillfällen tackat nej när man uppvaktats till sammanslagningsaffärer.

Balder 5yr

Fastighetsbolaget Balders aktieägare har den senaste 5-årsperioden erhållit en totalavkastning, i grönt, på extrema +55 procent årligen. Det utklassar den årliga totalavkastningen för så väl fastighetsindex, SIXRXFIFA i gult, på mycket goda +24 procent som den för Stockholmsbörsen som helhet, SIXRX i rött, på goda +15 procent.

Läs mer