Etikettarkiv: private equity

Välfärdsutredningens expertekonom ser likvidationsrisker

AcademediaAttendo

Academedia, Attendo och Humana är några av välfärdsbolagen som är i farozonen om regeringen inför ett tak för vinstuttag i välfärden. Foto: Academedia/Attendo

Börsnykomlingen Attendo samt private equity-ägda Ambea och Frösunda Omsorg utgör goodwilltunga välfärdsbolag som skulle riskera likvidation vid en vinstuttagsreglering där rörelseresultaten inte tillåts överstiga ett avkastningskrav, WACC, på 10 procent nominellt, eller 8 procent realt. Även börskollegorna Academedia och Humana är i farozonen.

Det uppger ekonomiforskaren Joachim Landström i analysrapporten ”En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom rörelseresultatbegränsning” som han skrivit åt (S)-(MP)-regeringens Välfärdsutredningen (Fi 2015:01).

Läs mer

Blackstone kan få ”dra i” vid budplikt enligt D Carnegies vd

Om private equity-jätten Blackstones avtalade förvärv av röstmajoriteten i D. Carnegie & Co går igenom kommer man att behöva lägga ett kontant, ovillkorat budpliktsbud på minst 100 kronor per aktie. Blir nivån inte högre än 100 kronor är det dessutom osannolikt att man får in tillräckligt med aktier för att kunna avnotera det bostadsinriktade fastighetsbolaget från Stockholmsbörsen.

Det bekräftar D. Carnegies vd Ulf Nilsson för SIX News.

DCAR VS SIXREX VS SIXRX

Haft mycket stark kursutveckling inför det eventuella storägarskiftet. Sedan noteringen för dryga 2 år sedan hade D. Carnegie & Co, i blått, redan inför fredagens meddelade storägarskifte för 100 kr aktien utklassat såväl sina Stockholmsnoterade fastighetskollegor, SIXREX i svart, som Stockholmsbörsen som helhet, SIXRX i rött. Graf: SIX Edge

Läs mer

Ratos i konsumentförvärv för 10-11x ebita medan får vd gå

Oase Outdoors (Outwell)

Foto: Nya Ratos-innehavet Oase Outdoors pressbilder för varumärket Outwell.

Gudrun Sjödéns majmagasin

Foto: Pressbild från Gudrun Sjödéns majmagasin 2016.

SIX News noterar att när Ratos på två dagar presenterat de båda konsumentproduktförvärven Oase Outdoors och Gudrun Sjödén så betalar man nettoskuldjusterat 11 respektive 10 gånger justerad ebita samt 1,4 respektive 1,0 gånger omsättningen för innehavens senaste räkenskapsår.

Värderingsmultiplarna är beräknade på Ratos meddelade nettoskuldjusterade företagsvärde för affären, så kallat enterprise value (EV) och uträkningen avser operativ ebita för Oase Outdoors samt proforma-utfall i Gudrun Sjödéns fall.

Läs mer

Investors vd om värderingsproblematik i onoterat

”Lika lite som jag skulle uppskatta om vd:ar i olika typer av bolag hela tiden går ut och kommenterar vilket p/e-tal de ska handlas till, lika lite tycker vi att vi ska gå ut och sätta priset på våra onoterade bolag. Vi lämnar åt enskilda investerare att göra sin bedömning.”

Det fastslår investmentbolaget Investors vd Johan Forssell för SIX News.

Gcalctool-basic

Klarar börskollektivet att värdera Investors växande onoterade portfölj? Bild: Wikimedia Commons

I och med portföljens ökande viktning mot onoterade innehav medger Forssell att substansvärderingsfrågan har fått diskuteras mycket inom Investor. Och Investors vd vidhåller här att det saknats bättre alternativ än valet att redovisa dessa innehav till bokförda justerade anskaffningsvärden.

”Vår skyldighet är att ge marknaden rätt information så att marknaden kan bedöma vad vår reella substans är. Jag tar upp exemplet att medan vi rapporterar Mölnlycke Health Care till bokfört värde så är det de flestas bedömning, inklusive vår egen, att Mölnlyckes värde är väsentligt högre än det bokförda värdet”, resonerar Johan Forssell.

Intervjun berör även expansionen av Patricia Industries, Investors nya affärsområde för onoterade innehav, samt Investors syn på att börsnotera någon del av private equity-bolaget EQT. Läs mer

Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

Ratos höll kapitalmarknadsdag i Stockholm i veckan. SIX News var där och lyssnade in marknadsläget från det private equity-inriktade investeringsbolagets vd Susanna Campbell. Därtill radade Ratos upp presentationer från fem av sina totalt inte mindre än 18 portföljbolag: ArcusGruppen, Bisnode, MCC, Speed Group och TFS.

Femte generationens storägare P-O Söderberg fick avsluta dagen med resonemang på scen kring Ratos nu 150-åriga historik och varför familjen Söderberg vill se Ratos prioritera en stabil och hög utdelningskapacitet.

Ur det betydligt mer kortsiktiga perspektivet avböjer Ratos av goda skäl kommentarer kring potentiella bolagstransaktioner i innehaven. SIX News noterar här att bolagsurvalet vid kapitalmarknadsdagarna kan utgöra ännu en pusselbit till marknadens mer eller mindre vilda gissningar kring Ratos framtida så kallade exits, det vill säga bolagsavyttringar.

Följer man upp senare års historik placerar sig ArcusGruppen, Bisnode och MCC bland exit-alternativens lågoddsare framöver.

Ratos illustration p12 återskapat2

Från stålgrossist till private equity. Ratos blir i år en 150-årsjubilar inom bolagsutveckling. Bild: Ratos

Läs mer

På egna målen ser Humanas värdering lägre ut än Attendos

Old_hands

Omsorgsbolaget Humana står inför en börsnotering. Vid en jämförelse av framtidsmålen sker noteringen till en rabatt mot den börsnoterade sektorkollegan Attendo. Det framgår av en genomgång SIX News gjort. Foto: Marina Guimarães/Wikimedia Commons

Om ganska exakt en vecka är det dags för notering av Humana, innebärande att private equity-kapitalet fortsätter trenden med att sätta skattefinansierade omsorgsinnehav på börsen.

En genomgång som SIX News gjort visar att Humana liksom onoterade Aleris växte omsättningen snabbare än Attendo under senaste året, men att den tillväxten skedde under klart lägre lönsamhet.

Studerar man det tilltänkta börsbolagets bakåtblickande vinstvärdering är den ungefär i linje med Attendos. Tar man däremot de båda blivande börskollegornas egna framtidsmål på orden så pekar dessa implicit på att Humana sätts på börsen till en rabatt mot Attendo.

Läs mer

Private equity-tungt bland börsens tunna balansräkningar

Inte mindre än sex av senaste årens private equity-ledda börsnoteringar återfinns bland de största börsbolagen som i dag saknar synligt bokfört stamaktiekapital: Com Hem, som noterades redan 2014, Capio och Coor, som kom in sommaren 2015, samt Attendo, Dometic och Scandic, vars börsdebuter skedde strax innan årsskiftet.

Det visar en ny genomgång från SIX News.

Huvudanledningen till varför de forna private equity-innehaven sticker ut stavas balansräkningar med extrem tungvikt mot goodwill, med andra ord förvärvsrelaterade övervärden som inte motsvaras av synliga tillgångar. Rensar man bolagens bokförda stamaktiekapital från denna goodwill samt övriga immateriella tillgångar så får man ett estimat på synligt eget stamaktiekapital, eller TBV som i Tangible Book Value.

Vad betyder då negativt TBV för de forna private equity-innehavens nya ägare?

Jo, så länge bolagen upprätthåller goda kassaflöden och räntabilitet så innebär goodwillmiljarderna i sig inte några som helst problem för bolagens nya stamaktieägare. Görs antagandet att private equity-noteringarnas framtida kassaflöden håller högre kvalitet och förutsägbarhet än snittbolaget på börsen, eller att private equity-noteringarna skulle ha mer dolda tillgångsövervärden än börsens snittbolag, så kan balansräkningsupplägget fungera utan att öka stamaktierisken.

Börjar däremot verksamheternas lönsamhet halta till den grad att bolagen inte längre klarar sina avkastningskrav så kommer IFRS-reglernas nedskrivningsprövningar förr eller senare att tvinga fram betydande goodwillnedskrivningar. I balansräkningen innebär dessa en risk för negativt eget kapital och i resultaträkningen en betydande press på resultatmåtten från ebit-nivån och nedåt.

Att framtida goodwillnedskrivningar inte är kassaflödespåverkande är förvisso helt riktigt, men samtidigt skadar det inte att fundera över balansräkningsperspektivet. Skulle verksamheten mot förmodan börja halta på allvar så minskar bristen på synliga tillgångsvärden i utgångsläget stamaktieägarnas skydd på nedsidan.

Bolag med riskfyllda balansräkningar 2016-03-08

Läs mer