Etikettarkiv: Tribona

Vd Gustaf Hermelin om logistikettan Catenas förvärvslyft

Catena kan numera med god marginal titulera sig som Stockholmsbörsens största renodlade logistikfastighetsbolag.

I en intervju med SIX News redogör vd Gustaf Hermelin för hur Tribona-förvärvets fördubbling av koncernens storlek borgar för förbättringspotential inom områden som uthyrning, projektinvesteringar och refinansiering av lån.

Under intervjun diskuteras Catenas exponering mot godsflöden hela vägen ut till storstädernas konsumenter och hur denna logistikinriktning gör aktien till ett kassaflödes-case.

Vidare framhålls att en mer rättvisande resultatbild för den nya koncernen är att vänta redan i andra kvartalet samt att en framtida utlandsexpansion tillsammans med kunder inte är utesluten.

Catena + Tribona

Fusion gav solklar etta inom logistikfastigheter på Stockholmsbörsen. Catenas storlek fördubblades över en natt när man vann budstriden i logistikkollegan Tribona. Bild: Catenas årsredovisning 2015

Läs mer

Arnhult om sfärförhållandet till broderns Gårdarike

Fredagen den 16 oktober ska aktieägarna i Corem Property Group ta ställning till huruvida logistikfastighetsbolaget ska sälja sin röststyrka i betydligt större branschkollegan Klövern till Klövern-vd:n och Corem-storägaren Rutger Arnhults privata bolagsgrupp M2.

Försäljningen av Klövern-aktier är ett avgörande villkor i en större affär: Corems förvärv av Klöverns noterade intressebolag Tribona. Arnhult kommer själv inte att få rösta kring aktieförsäljningen i Klövern men SIX har lyckats reda ut att Arnhults bror i Corems näst största ägare Gårdarike kommer att besitta betydande röstkraft i den känsliga sfärfrågan.

Arnhult påstår själv att de båda bröderna sedan många år inte har någon koordinerad ägaragenda med sina respektive bolagskoncerner.

Corems styrelseordförande Patrik Esseborn, till vardags advokat, bedömer inte heller att det föreligger närståendeproblematik i någon av de personkopplingar mellan Arnhultsfären och Gårdarike som SIX väljer att ta upp.

New_Orleans_City_of_Old_Romance_and_New_Opportunity_Crop_p_23_Moneybags

Rutger Arnhult menar att han och hans bror kör ”egna påsar” när man sitter som storägare i samma noterade bolag, däribland Corem. Enligt Arnhult föreligger det ingen närståendeproblematik i detta förhållande. Bild: Southern Railway Systems reklamhäfte ”New Orleans – City of Old Romance and New Opportunity” från år 1920 , bildkälla Wikimedia Commons

Läs mer

Arnhult slår ifrån sig – Tribona väl genomlyst inför bud

Det råder ”väldigt högt tonläge” i media efter Corems bud på Klöverns intressebolag Tribona. Detta tonläge har bland annat innefattat osanna påståenden kring dålig genomlysning i Tribonas räkenskaper och styrelsearbete.

Det uppger finansmannen Rutger Arnhult i en kommentar till SIX News.

De Tribona-ägare som accepterar Corem-budet erbjuds dels en stabil och högavkastande preferensaktiehalva och dels en kontanthalva, vilken i förlängningen kan användas för att köpa in sig i Corems lågt värderade stamaktier. Samtidigt skulle ett högre kontantbud på Tribona välkomnas, så också av storägaren Klövern, menar Arnhult.

Arnhult har flera roller relaterade till Tribona-budet, däribland: storägare och styrelseledamot i budgivaren Corem, vice styrelseordförande i Tribona samt vd, storägare och styrelseledamot i Tribonas största ägare Klövern.

Tribonabudet

På tisdagens stängningskurser värderades en Tribona-aktie till 39,30 kronor (i svart). Tribonas kurs låg således 3,8 procent under preferens-/kontant-kombinationen (i rött på motsvarande cirka 40,87 kronor till tisdagens kurser och utifrån ovanstående budförhållanden) och hela 6,4 procent under de mindre aktieägarnas kontantalterantiv (i grönt på 42 kronor). Givet att det rör sig om cirka två månader tills likvid kan betalas ut finns det alltså en budriskpremie inbakad i dagens kurs. Bild: SIX Edge Sammanställning: SIX News

Läs mer

Ägarstrid i Tribona fördjupas – oberoende styrelseledamöter ser Corems pref-bud som snålt

Fastighetsbolaget Corems definitiva bud på branschkollegan och sfärbolaget Tribona på fredagsmorgonen följer samma villkor som gällde i den indikativa buddiskussion som Tribona-styrelsen informerade om i förra veckan.

Från de oberoende styrelseledamöterna i Tribona är slutsatsen att Corems erbjudande om motsvarande 42 kronor per Tribona-aktie är ”för snålt totalt sett”, och då särskilt beaktat att de Tribona-ägare som innehar mer än 1.000 aktier endast får hälften av budlikviden i kontanter. Att Corem erbjuder den andra halvan i form av nyemitterade preferensaktier skapar helt enkelt en osäkerhet för Tribonas övriga ägare.

Det uppger Tribonas styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist, som även är talesman för fastighetsbolagets budkommitté, till SIX News. Det sker precis efter att pressmeddelande om att styrelsens budkommitté ej rekommenderar budet gått ut.

Tribona

Initial budreaktion: Tribona upp, betalningsmedlet Corem-preffar ned. Tribona (i blått) handlas knappt 5 procent högre efter fredagsmorgonens bud från Corem på motsvarande 42 kronor per Tribona-aktie, samtidigt som de Corem-preferensaktier (i grönt) som utgör halva budlikviden (för alla utom småägarna) tappat cirka 1,4 procent i kurs. Det sker på en fredagsbörs som i skrivande stund är ned nära 2 procent efter gårdagskvällens Fed-besked. Corems stamaktier (i rött) är ned i linje med börsen som helhet. Källa: SIX Edge

Läs mer

Hög hävstång i Arnhults fastighetssfär sticker ut

Stockholmsbörsens fastighetsaktier handlas i nuläget till knappa 50 procents premie ställt mot bokfört stamaktiekapital, och inte ett enda bolag kan numera köpas till rabatt.

Samtidigt spelar delar av sektorn ett högt spel med den finansiella hävstången – mest uttalat i den ask-i-ask-ägande Rutger Arnhult-sfärens Klövern och Corem, vilka dessutom har relativt högt värderat stamaktiekapital. Även Sagax, D. Carnegie och FastPartner ligger dock långt ut på riskskalan när det gäller stamaktierna.

Det visar en genomgång från SIX News i vilken sektorns räkenskaper per halvårsskiftet ställts mot börsvärderingarna måndagen den 14 september.

Fastighet Q2 graf 1

Arnhult-sfärens stamaktier längst ut på riskskalan? Utifrån de två perspektiven stamaktiekapitalvärdering och finansiell hävstång framstår Klöverns och Corems stamaktier som särskilt utsatta vid fallande fastighetsvärden då fastighetsbolagen, förutom den sfärkonstruktion som finansmannen Rutger Arnhult upprätthåller, kombinerar sektorns högsta hävstång med en stamaktiekapitalvärderingar över snittet. Sagax är också långt ut på riskskalan då stamaktien har sektorns högsta P/TBV-värdering kombinerat med tredje högsta finansiella hävstång. Hufvudstadens och Hebas aktieägare förefaller däremot ha ett relativt tryggt utgångsläge om fastighetsvärdena skulle dippa. Grafik och sammanställning: SIX News, Källa: Bolagsrapporter samt kursdata från SIX Edge

OBS: I första publicering av undersökningen var Fabeges ebitda-resultat felaktigt uträknat (finansnettot ej återlagt). Tabeller samt grafer i undersökningens del 2 samt 3 har korrigerats för detta. Inga slutsatser kring sektorn eller andra bolag än Fabege påverkas.

Läs mer

E-handeln kan gynna logistikfastigheter enligt Swedbank

hm_ehandel

Den ökade svenska e-handeln väntas missgynna fastighetsbolag exponerade mot butikslokaler.

E-handelns fortsatta tillväxt kan på sikt komma att missgynna fastighetsbolag med hög andel intäkter från fysiska butikslokaler samtidigt som logistikfastighetsägare kan bli vinnare.  Det fastslår Swedbank i en analysrapport.

I rapporten förutspår banken bland annat att den svenska detaljhandelsförsäljningen i butik väntas toppa år 2016, för att därefter successivt minska med 16 procent fram till 2024.

Läs mer

Står sig börsens nedpressade fastighetsyielder?

Flera Stockholmsnoterade fastighetsbolag upprepade i sina bokslut att nuvarande låg- eller nollräntemiljö fortsätter vara en drivare av orealiserade värdeförändringar – faktorn som framför alla andra pressat upp sektorns resultat de senaste åren. Tesen är att sänkt avkastning på statsobligationer och dyrare börs ska få långsiktiga placerare att värdera upp fastigheters relativt stabila löpande kassaflöden ännu mer.

En ny sektorgenomgång från SIX News visar att Stockholmsbörsens snittfastighetsbolag har pressat ned sitt avkastningskrav till dryga 6 procent utifrån årsskiftets bokförda värden. Så långt har sektorns bolagsledningar något sånär rätt i att den underliggande avkastningen förefaller vara attraktiv relativt nuvarande finansieringskostnad, det så kallade yield-gapet, och relativt börsen. Det inverterade p/e-talet för storbolagsindexet SIX30 är exempelvis cirka 4,5 procent på dess nettoresultat för 2014.

Köps ovanstående resonemang kan det även te sig rationellt att börsen i förskott försöker ta ut lite av de förväntade värdeförändringar som bolagen ännu inte vågat eller kunnat bokföra. Men skillnaden mellan dagens aktiekurser och sektorns fastighetsvärderingar är numera så pass betydande att investerare i genomsnitt betalar 1,7 gånger eget kapital – en värdering som tar ned det implicita fastighetsavkastningskravet till knappa 4 procent.

SIX News genomgång visar även att variationerna på bolagsnivå är stora: obeaktat risknivå ligger den implicita avkastningen lägst i Wallenstam, Heba och Sagax och högst i Tribona, NP3 och Kungsleden.

Lika lite som att gissningsleken var övriga börsplacerare kommer extrapolera störst framtida värdeökningar kan pågå för evigt, lika lite kan samtliga noterade bolag i sektorn vara framgångsrika klippare som genom hela marknadscykeln köper billigt och säljer dyrt.

Men husen kommer att stå kvar och generera löpande kassaflöden även den dag transaktionsfesten klingar av för denna gång. Här har dock sektorns värdering, med preferensaktieutdelningar avdragna, redan tryckts upp till cirka 24 gånger 2014 års faktiska löpande kassaflöden.

Givet beroendet av att externa faktorer ska fortsätta utvecklas åt rätt håll bör man fråga sig om en FFO-yield på 4 procent utgör tillräcklig kompensation till stamaktieägarna för att ta den högsta risken i den redan upptrissade sektorns balansräkningar.

Fastbild

Stor spridning i börsens syn på fastighetssektorns avkastningskrav. Y-axeln visar hur högt börsen prissätter senast kända bokförda värde på stamaktiekapitalet. X-axeln visar börsens implicita avkastningskrav på bolagens underliggande fastigheter. Kursdata avser efter börsens stängning 2015-03-18. Källa: Bolagsräkenskaper från senaste bolagsrapporter, kursdata SIX Edge. Sammanställning: SIX News

Läs mer